Od 29 czerwca 2018 roku obowiązuje zaktualizowany harmonogram konkursów w Programie Polska Wschodnia na 2018 rok.

Wprowadzone zmiany polegają na dodaniu naboru konkursowego w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 8 listopada 2018 r. do 10 stycznia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) jest możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że nie może ona dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.

 

Harmonogram naboru wniosków w programie Polska Wschodnia na 2018 rok