Cykl spotkań biznesowych na Twojej uczelni. Przyjdź i zainspiruj się do tworzenia własnego biznesu.

Utworzono: 8 listopada 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzono zmianę do dokumentacji konkursowej dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW.

Zmieniony został § 15 i § 25 ust. 2 pkt 1 w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu. Zmiana ma na celu uregulowanie odpowiedzialności za realizacje projektu na poziomie konsorcjantów realizujących projekt wraz z Liderem konsorcjum i otrzymujących wsparcie w ramach umowy o dofinansowanie.

Wprowadzona zmiana jest zgodna z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 poz. 1431, z późn. zm.), tj. nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiana obowiązuje od dnia jej publikacji.

Pełna dokumentacja znajduje się pod linkiem.

Utworzono: 7 listopada 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła konkurs przeprowadzony w ramach poddziałania 1.3.1 „Wdrażanie Innowacji przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. O wsparcie mogli starać się przedsiębiorcy, którzy będą realizować innowacyjne projekty, które są rezultatem przeprowadzonych prac B+R. 16 firm otrzyma łącznie 69 060 982,74 zł dofinansowania PARP.

W konkursie prowadzonym od końca maja do 31 lipca 2018 r. złożono w sumie 51 wniosków na kwotę 207 mln zł.

W województwie lubelskim realizowane będą 3 projekty, w województwie podlaskim 5 projektów, w województwie świętokrzyskim 4 projekty, w województwie warmińsko-mazurskim 3 projekty oraz 1 w województwie podkarpackim.

Spośród wybranych do dofinansowania, 3 projekty będą realizowane w miastach średnich na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Kwota dofinansowania przypadająca na te projekty wynosi 20,9 mln zł.

Pełna lista projektów dla poddziałania 1.3.1 POPW - Wdrażanie innowacji przez MŚP

Utworzono: 7 listopada 2018

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 sierpnia 2018 r.

Pełna lista projektów dla działania 1.4 POPW - Wzór na konkurencję.

Utworzono: 2 listopada 2018

W piątej rundzie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w okresie od 1 do 31 października 2018 r., złożono 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 15 391 968,20 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

Utworzono: 29 października 2018

Informujemy, że we wzorze umowy o dofinansowanie wprowadzono poniższe zmiany.

więcej