21 grudnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt nr POPW.02.01.00-20-0003/17 ,,Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)”.

Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Nazwa projektu: Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)

Nr projektu: POPW.02.01.00-20-0003/17

Beneficjent: Miasto Białystok

Koszt całkowity inwestycji: 183 008 630,30 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 170 530 293,74 PLN

Kwota dofinansowania: 135 102 251,30 PLN

Okres rzeczowej realizacji projektu: 29 sierpnia 2016 r. – 30 września 2021 r.

Cel projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do integracji infrastrukturalnej funkcjonujących na terenie Białegostoku ekologicznych form transportu takich jak kolej oraz ekologiczna komunikacja miejska. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu umożliwi pieszym i rowerzystom komfortowe i bezpieczne warunki dotarcia do centrum przesiadkowego, z którego możliwa będzie dalsza podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu takich jak kolej czy autobus. Realizacja projektu pozwoli utworzyć szybkie połączenie autobusowe pomiędzy dzielnicami miasta a centrum przesiadkowym poprzez uprzywilejowanie autobusów w ruchu – dalsza rozbudowa sieci buspasów.

Ścieżki rowerowe zaprojektowane m.in.: w tunelu łączącym ul. Rocha i ul. Zwycięstwa oraz na ul. Bohaterów Monte Cassino będą stanowiły łańcuch ekomobilności, umożliwiający dojazd do przystanków zlokalizowanych na tych ulicach oraz do centrum przesiadkowego.

Realizacja zaplanowanych w projekcie działań, w tym utworzenie centrum przesiadkowego, nowa organizacja linii komunikacyjnych, powiązanie miejskiego transport zbiorowego z transportem regionalnym i kolejowym, będzie tworzyć atrakcyjny łańcuch usług w relacji „od drzwi do drzwi”. Tego typu rozwiązanie służyć będzie skróceniu czasu podróży oraz poprawie komfortu dla podróżujących.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest rozwój transportu miejskiego zintegrowanego z komunikacją kolejową i regionalną autobusową oraz poprawa mobilności mieszkańców Białegostoku i jego obszaru funkcjonalnego.

Zakres projektu obejmuje:

 • budowę centrum przesiadkowego w Białymstoku w okolicy dworców PKP i PKS,
 • budowę/przebudowę układu drogowego wokół centrum przesiadkowego (przebudowa ul. Św. Rocha dł. 450 m, przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino dł. 700 m, budowa „Nowej Łomżyńskiej” dł. 400m, przebudowa ul. Mikołaja Kopernika dł. 400 m, przebudowa
  ul. Łomżyńskiej dł. 370 m, budowa ul. Młynowej dł. 450 m),
 • zakup 20 szt. niskoemisyjnego taboru (18 autobusów diesel, 2 hybrydy).

 Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

 • liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 20 szt.
 • pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 1985 os.
 • całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej – 65,67 km
 • liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych –1szt.
 • długość wyznaczonych buspasów – 2,81 km
 • długość wybudowanych dróg dla rowerów – 2,27 km

Realizacja projektu przyczyni się do:

 • upłynnienia ruchu oraz skrócenia czasu podróży komunikacją miejską;
 • integracji transportu publicznego z komunikacją pieszą, rowerową, samochodową i kolejową;
 • lepszego wykorzystania przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:

W ramach projektu planowany jest zakup taboru, który będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych, a wybudowana infrastruktura będzie uwzględniała potrzeby osób o ograniczonej zdolności ruchowej, starszych i dzieci, zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.

Zostaną zakupione beacony oraz zostanie wprowadzona aplikacja mobilna dla osób niewidomych i niedowidzących, automatycznie wyzwalająca zapowiedzi głosowe dot. odjazdów z danego przystanku za pomocą głośnika w telefonie.

Potrzeby osób niepełnosprawnych będą uwzględnione również w działaniach infrastrukturalnych poprzez zastosowanie szeregu rozwiązań zwiększających komfort, bezpieczeństwo oraz mobilność osób niepełnosprawnych, tj.:

 • system informacji pasażerskiej z możliwością samoczynnych zapowiedzi głosowych informujących o nadjeżdżających na przystanek autobusach – udogodnienie dla osób niedowidzących,
 • brak różnicy poziomów dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • zastosowanie elementów zwiększających bezpieczeństwo osób słabowidzących oznakowaniem wszelkich krawędzi i stopni żółtym kolorem;
 • zastosowaniu spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i chodników nieprzekraczających
  5 % i niewymagających stosowania schodów terenowych i pochylni;
 • zastosowanie ramp dla pieszych z obniżonym krawężnikiem na przejściach dla pieszych.