Informujemy, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW.

Zakres zmian:

  1. Regulamin konkursu nr 3/2017 – zmiana w zakresie zapisów § 3 ust 3 oraz 4 polegająca na wydłużeniu czasu na składanie wniosków do dnia 28 grudnia 2017 r. poprzez dołożenie dodatkowego etapu nr 6.
  2. Ogłoszenie o konkursie – zmiana w zakresie jak wyżej.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i służą pełniejszemu wykorzystaniu alokacji przeznaczonej na konkurs.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Dokumentacja