W ramach działań planowanych przez PARP w 2018 r. w programie Polska Wschodnia jest 5 nowych konkursów na kwotę minimum 455 mln zł.  Opublikowany harmonogram (obowiązuje od 21 listopada br.) zawiera również konkurs w ramach działania 1.4  "Wzór na konkurencję", ogłoszony w 2017 r., którego zakończenie przypada w maju 2018 r.

W przyszłym roku przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Platformy startowe, zwiększyć międzynarodową aktywność gospodarczą, stworzyć innowacyjne produkty poprzez wdrożenie wyników prac B+R i otrzymać wsparcie w wykorzystaniu procesów wzorniczych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) jest możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że nie może ona dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji.