Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Zgodnie z zapisami § 12 Regulaminu konkursu, każdy z wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem.
Alokacja przeznaczona na konkurs to 430 mln zł. Kwota dofinansowania wniosków wybranych do dofinansowania wyniosła 45 472 623,50 zł.