Informujemy, że w ramach IV etapu w konkursie 3 poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 żaden wniosek nie spełnił kryteriów wyboru i nie przyznano dofinansowania.

Zgodnie z zapisami § 12 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny.

Alokacja przeznaczona na konkurs to 430.000.000,00 zł. 

 

Zobacz listy projektów