Dzięki podpisanej dzisiaj umowie ruszy inwestycja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 764. Gminy Daleszyce i Morawica zyskają lepsze połączenie z Kielcami, a Daleszyce i Suków zyskają obwodnice. Wysokość wsparcia wynosi 137 437 083,96 zł. Koszt całkowity inwestycji to ponad 202 mln zł. Umowę w obecności wiceministra rozwoju, Adama Hamryszczaka, podpisali: zastępca prezes PARP, Małgorzata Oleszczuk i marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas. 

Dzięki inwestycji zyskają również przedsiębiorcy. Nie można bowiem mówić o innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce w skali kraju bez rozwoju sieci dróg. Budowa spójnej sieci transportowej – nowoczesne wzajemne połączenia drogowe miast wojewódzkich i dalej, połączenie miast wojewódzkich z najważniejszymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami gospodarczymi to jeden z warunków realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - powiedział wiceministrer Adam Hamryszczak. 

Inwestycja polega na rozbudowie odcinka drogi woj. nr 764 od granicy m. Kielce do granicy gm. Daleszyce z gm. Raków. W ramach inwestycji prowadzone będą roboty drogowe (przebudowa obecnych odcinków jezdni oraz budowa obwodnic m. Suków oraz m. Daleszyce) oraz branżowe (instalacje, obiekty mostowe, infrastruktura techniczna, itp.).

Realizacja projektu usprawni połączenia komunikacyjne Kielc z terenami podmiejskimi i gminami ościennymi (Daleszyce, Morawica), które zyskają sprawniejsze i bezpieczniejsze bezpośrednie połączenie ze stolicą woj. świętokrzyskiego oraz całym obszarem funkcjonalnym Kielc. Odcinek, którego modernizacja zakończy się w sierpniu 2019 roku, będzie stanowił nowoczesne połączenia z DK nr 73, poprzez odcinek DW 764 znajdujący się na obszarze gminy Kielce.

Wskaźniki produktu:

Całkowita długość nowych dróg [km]: 10,60;

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] 11,60.

 Okres realizacji projektu: grudzień 2016 r. - sierpień 2019 

Projekt jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym (KOF)" realizowanego wspólnie przez gminę Kielce oraz województwo świętokrzyskie w ramach projektu zintegrowanego. Pośrednio, dzięki korytarzom dróg krajowych droga zostanie włączona w strukturę sieci TEN-T. Przewiduje się, iż dodatkowym efektem inwestycji będzie rozładowanie ruch pojazdów centrum Kielc, wynikające z usprawnienia przepływu pojazdów w obszarze inwestycji. Głównymi użytkownikami drogi będą zatem w pierwszej kolejności mieszkańcy obszaru KOF korzystający z niej w codziennej komunikacji, a także osoby podróżujące w tym obszarze dla których droga ta stanowić będzie tranzyt do sieci dróg krajowych, w tym siecią TEN-T. W ramach projektu wybudowane zostanie 10,60 km nowych dróg wojewódzkich oraz przebudowanych zostanie 11,60 km dróg wojewódzkich.