Utworzono: 29 maja 2018

29 maja 2018 r. wystartował nabór wniosków w konkursie Wdrażanie innowacji przez MŚP*. W puli jest 150 mln zł.

Z dofinansowania w wys. nawet 7 mln zł będą mogli skorzystać przedsiębiorcy realizujący projekty w makroregionie Polski Wschodniej, będące w fazie inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Firma wnioskująca o dotację musi (od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które skupia minimum 5 przedsiębiorców działających w pokrewnych sektorach lub współpracujących przy tworzeniu komplementarnych produktów. Kooperatywa musi funkcjonować przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku, a w jej skład muszą wchodzić członkowie z dwóch lub więcej województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej. Działalność kooperatywy powinna być koordynowana przez podmiot, który posiada siedzibę na terytorium Polski.

Z puli konkursowej 100 mln zł jest przeznaczone na wsparcie projektów realizowanych w miastach średnich** Polski Wschodniej. Wnioski można składać do 31 lipca 2018 r.

Dokumentacja

*poddziałanie 1.3.1programu Polska Wschodnia

**Lista miast jest dostępna w dokumentacji konkursowej

 

 

 

 

Utworzono: 28 maja 2018

Rozwiń firmę w oparciu o design! 12 września 2018 r. ruszy I etap konkursu Wzór na konkurencję*, w którym mikro-, małe i średnie firmy mogą starać się o dotację na projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje dalszych działań związanych z rozwojem wzornictwa w firmie. Pula środków w konkursie wynosi 5 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania projektu - 100 tys. zł (85% kosztów kwalifikowalnych). Wnioski o dofinansowanie należy składać do 19 grudnia 2018 r. wyłącznie w Generatorze Wniosków.

Dokumentacja

*działanie 1.4 programu Polska Wschodnia

Utworzono: 25 maja 2018

Trwa nabór operatorów w 2 edycji Platform startowych dla nowych pomysłów.

Aplikować mogą ośrodki innowacji, m.in. parki naukowe, naukowo-technologiczne i technologiczne oraz inkubatory z Polski Wschodniej. 

Platformy startowe dla nowych pomysłów to program inkubacyjny dla pomysłodawców innowacji z potencjałem biznesowym. W ramach konkursu zostanie wyłonionych kilka Platform, czyli partnerstw wyspecjalizowanych ośrodków działających jako operatorzy programu. Każda z nich będzie zlokalizowana w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej, tj.: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim. Z ich wsparcia będą mogli skorzystać początkujący przedsiębiorcy chcący zamienić swoje pomysły w innowacyjne produkty lub usługi w Polsce Wschodniej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie ośrodki, które posiadają zasoby, potencjał do świadczenia wyspecjalizowanych usług dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz strategię rozwoju ich działalności. W ramach jednego z głównych zadań Platform, którym jest budowanie lokalnych ekosystemów wsparcia przedsiębiorczości start-upowej, inkubatory są zobowiązane zapewnić partnerstwo doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów oraz instytucji mogących świadczyć przedsiębiorcom usługi podstawowe w ramach Platformy startowej. Obligatoryjnie muszą się wśród nich znaleźć jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnie.

Na pomoc w przekształcaniu innowacyjnych pomysłów w biznes PARP przeznaczyła 130 mln zł. W tegorocznej edycji konkursu nie ma ograniczenia wiekowego pomysłodawców. Jednak nadal preferowane będą osoby, które nie ukończyły 35. roku życia.

Zespoły start-upowe znajdą w Platformach nie tylko miejsce na prowadzenie działalności, obsługę księgową i prawną, doradztwo podatkowe i marketingowe. Będą mogły liczyć także na bezpłatne usługi specjalistyczne związane z rozwijaniem i wdrażaniem pomysłów od strony technologicznej i biznesowej, czyli m.in. wsparcie eksperckie, opracowanie strategii rozwoju, badania i analizy rynkowe, projektowanie czy zarządzanie. Po ukończeniu programu inkubacji najlepsi przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli starać się otrzymać bezzwrotne dotacje na wdrożenie rynkowe pomysłów w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, które PARP planuje uruchomić w 2019 r.

PARP będzie przyjmować wnioski do 14 czerwca 2018 r.

Dokumentacja

Utworzono: 22 maja 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Pełna lista projektów działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Utworzono: 15 maja 2018

Informujemy, że zostały zatwierdzone zmiany w Programie Polska Wschodnia 2014-2020.

Zmieniony Program obowiązuje od 26 kwietnia br. i jest dostępny:

KE w dniu 25 kwietnia 2018 r.  podjęła decyzję wykonawczą  C (2018) 2631 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 10026 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Polska Wschodnia" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce. Decyzja została notyfikowana.

Potrzeba wprowadzenia zmian w Programie wynikała m.in.  z dotychczasowych doświadczeń związanych z jego wdrażaniem. Jest również wynikiem rekomendacji z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego. Ważnym czynnikiem była również konieczność dostosowania zapisów Programu do zmian w sposobie liczenia wskaźników finansowych wprowadzonych przez Komisję Europejską. Wprowadzane zmiany są również odpowiedzią na oczekiwania interesariuszy Programu.

Zmiany dotyczą:

  • aktualizacji zapisów w zakresie działania 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów, w I osi  Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, w tym kontynuowania działania,
  • wprowadzenia formalnych podstaw do uruchomienia instrumentów finansowych w I osi,
  • doprecyzowania zakresu wsparcia w III osi Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa,
  • obniżenia wartości pośredniej wskaźnika finansowego dot. certyfikowanych wydatków na 2018 r.

Ponadto w Programie wprowadza się zmiany o charakterze porządkowym.

Utworzono: 14 maja 2018

Prezentujemy listę projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny konkursu nr 4 (1/2018) w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.

więcej

Utworzono: 2 maja 2018

W jedenastym etapie naboru wniosków Wzór na konkurencję, od 1 do 30 kwietnia 2018 r. złożono 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 27 405 348,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.