Utworzono: 1 sierpnia 2018

W drugiej rundzie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w okresie od 1 do 31 lipca 2018 r., złożono 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 2 684 300,00 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

Utworzono: 30 lipca 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających wszystkie kryteria I etapu oceny merytorycznej  i zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Pełna lista projektów działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Utworzono: 24 lipca 2018

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja 2018 r.

Listy projektów w konkursie 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Utworzono: 20 lipca 2018

PARP uprzejmie informuje, że na stronie Baza Konkurencyjności opublikowane zostały zaktualizowane wzory list sprawdzających dla postępowań dot. udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Zmienione przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa listy stanowią narzędzie pomocnicze dla wnioskodawców i beneficjentów, planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dla wnioskodawców czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinasowanie oraz przede wszystkim dla beneficjentów czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane.

PARP uprzejmie informuje, że stosowanie nowych list sprawdzających nie jest obligatoryjne, w związku z tym, niezależnie od postanowień zawartych w umowach o dofinansowanie, beneficjenci realizujący projekty w ramach I osi POPW nie są już zobowiązani do ich wypełniania oraz przekazywania do Instytucji Pośredniczącej przed wszczęciem właściwej procedury określającej sposób wyboru wykonawcy.  

Jednocześnie przypominamy, że na stronie funduszy europejskich został opublikowany podręcznik Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020, który przybliża zasady udzielania zamówień określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami, gdyż ich stosowanie może okazać się bardzo pomocne we właściwym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.  

Utworzono: 10 lipca 2018

12 projektów zostało zakwalifikowanych do II etapu oceny w ramach konkursu 1/2018 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Łączna, wnioskowana kwota wsparcia w II etapie to ponad 239 mln zł.

 

Utworzono: 2 lipca 2018

W pierwszej rundzie naboru działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w okresie od 30 maja do 30 czerwca 2018 r., złożono 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 13 779 886,44 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

Utworzono: 29 czerwca 2018

29 czerwca br. w Podkarpackim Parku Naukowo - Technologicznym „Aeropolis” w Jasionce k. Rzeszowa podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Europejskie Centrum Symulatorów Lotniczych”. Jego celem jest wprowadzenie na rynek marki „Royal Fly” związanej z usługami symulatorów lotniczych w obszarach edukacyjno-szkoleniowym i rozrywkowym. O realizacji projektu na Podkarpaciu zadecydowały unikalne zaplecze techniczne oraz jakość kapitału ludzkiego.

Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020. Jest to pierwszy projekt w całości prowadzony w ramach tego poddziałania na terenie województwa podkarpackiego przez konsorcjum czterech firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Royal Star” Krzysztof Pawełek; Instytut Badań Technicznych i Transferu Innowacji Przemysłowych (IBTiTIP) Sp. z o.o.; „Cyziówka” Jan Cyzio Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy oraz F.H.U.P „Royal - Star Plus”.

- Branża lotnicza jest wizytówką Polski Wschodniej, a zwłaszcza Podkarpacia. Ogromnym atutem całego makroregionu są jego walory turystyczne. Pozornie trudno te dwie dziedziny połączyć. Jednak podpisana dziś umowa pokazuje, że pod jedną marką mogą doskonale rozwijać się zarówno usługi dla przemysłu lotniczego, jak też atrakcje turystyczne dla mieszkańców i gości odwiedzających te strony. Innowacyjne produkty sieciowe stwarzają różnorodne możliwości rozwoju. Nie tylko zwiększają potencjał tzw. przemysłu czasu wolnego, ale przede wszystkim dają impuls kolejnym inwestorom do lokowania kapitału w Polsce Wschodniej - mówi Adam Hamryszczak, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Produkt sieciowy będzie funkcjonował pod marką „Royal Fly”. Marka ta zostanie podzielona na trzy submarki:

  • „Royal Fly Pro” – usługi związane z profesjonalnymi szkoleniami związanymi z uzyskiwaniem uprawnień pilotażu samolotów, zlokalizowane w Mielcu,
  • „Royal Fly Fun” - atrakcje opierające się na symulatorach lotniczych, zlokalizowane w starej wieży kontroli lotów Lotniska Jasionka,
  • „Royal Fly Engine” - usługi związane ze szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje dla mechaników lotniczych, zlokalizowane w Mielcu

Uzupełnieniem projektu będą zaplecze noclegowo-rekreacyjne zlokalizowane w Kamionce, sklep z pamiątkami oraz restauracja nawiązująca do tematyki lotniczej w Jasionce.

Będą to pierwsze na świecie usługi, które łączą wykorzystanie zaawansowanych technologicznie symulatorów lotniczych, profesjonalne szkolenie lotnicze odbywające się na prawdziwych samolotach oraz eventy lotnicze scalające środowiska pasjonatów lotnictwa.

Wartość projektu to 18 675 090,00 zł, kwota dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wyniesie 10 435 020,00 zł.

- Linie lotnicze z całego świata zamówiły setki nowych samolotów, ponieważ chcą uruchomić nowe połączenia. Jednak zaczyna brakować pilotów oraz członków personelu pokładowego. To skłoniło nas do wdrożenia projektu, który ma zarazić dzieci oraz młodzież pasją do latania. Pomoże nam w tym jedyne i niepowtarzalne miejsce w Polsce skupiające zaawansowane w najnowszą technologię symulatory edukacyjne - wyjaśnia Krzysztof Pawełek, właściciel firmy „Royal Star”, która od kilkunastu lat kształci pilotów.

Usługi oferowane przez podmioty będą świadczone w różnych miejscach:

  • „Royal Fly Pro” w Mielcu, w nowym budynku planowanym do wybudowania w ramach projektu,
  • „Royal Fly Fun” w Jasionce, w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego w Jasionce (stara wieża kontroli lotów Lotniska Jasionka),
  • Royal Fly Engine” w Mielcu, w hali usługowej, gdzie świadczone są usługi przeglądów i remontów silników (ze względu na zaplecze lokalowo-sprzętowe zoptymalizowane do usług  remontowych dla tzw. małego lotnictwa).

- Wybór lokalizacji Europejskiego Centrum Symulatorów Lotniczych, nie jest przypadkowy. Usługi zlokalizowane zostaną na terenie lotniska Mielec, gdzie swoją siedzibę ma jedna
z pierwszych komercyjnych renomowanych szkół lotniczych, jaką jest Royal-Star Aero. Dopełnieniem dającym atmosferę lotniczą będzie lokalizacja w starej wieży kontroli lotów
w Jasionce wraz z restauracją w stylu I klasy samolotów, aby każdy mógł poczuć się jak prawdziwy pilot czy pasażer samolotu - ocenia Piotr Fularz, prezes zarządu IBTiTIP.

W ramach projektu firma PPHU Royal Star zakupi trzy symulatory wiernie oddające szczegóły samolotów Cessna 152, Piper Seneca II, Tecnam 2006T. Dla osób zainteresowanych skorzystaniem z tych symulatorów, a niebędących uczestnikami szkoleń lotniczych, możliwa będzie rezerwacja profesjonalnych zajęć symulacji lotów.

Ponadto w ramach „Royal Fly Fun” będzie działał symulator odzwierciedlający w pełni pilotaż jednego z najpopularniejszych samolotów, jakim jest Boeing 737. Będzie on mógł zostać wykorzystany podczas szkoleń w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej MCC. Osoby szkolące się będą miały możliwość nabycia dodatkowej praktyki oraz niezbędnych umiejętności podczas treningu na symulatorach rozrywkowych, które w pełni odzwierciedlają wrażenia, jakie można odczuć podczas lotu prawdziwym statkiem powietrznym.

„Royal Fly Engine”, oprócz wartości szkoleniowych dla mechaników lotniczych, będzie pełniło funkcję uzupełniającą w szkoleniu pilotażu - z uwagi na to, iż w ramach tego szkolenia prowadzone są również zajęcia z budowy statków powietrznych, w tym również silników. Takie symulatory pozwolą poznać zasady pracy silników lotniczych oraz symulowanie różnych warunków, które mają wpływ na ich działanie i eksploatację. Poszerzą też ofertę pakietową z wykorzystaniem symulatorów, zarówno profesjonalnych, jak i rozrywkowych.

Obsługa produktu sieciowego będzie odbywać się poprzez stronę internetową, za pomocą której, oprócz standardowego zapoznania się z ofertą i marką, możliwy będzie zakup interesujących odbiorcę pakietów i rezerwacja odpowiednich usług.