Utworzono: 24 kwietnia 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Pełna lista projektów działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Utworzono: 23 kwietnia 2018

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 28 lutego 2018 r.

Pełna lista projektów działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Utworzono: 20 kwietnia 2018

Od 29 maja firmy sektora MŚP działające w Polsce Wschodniej będą mogły ubiegać się nawet o 7 mln zł. PARP przeznaczyła łącznie 150 mln zł na konkurs Wdrażanie innowacji przez MŚP.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy realizujące projekty, w których łączna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi co najmniej 1 mln zł. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln euro. Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie we wdrożeniu wyników własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych. Ważne, by ich efektem było wprowadzenie na rynek produktów (wyrobów lub usług) innowacyjnych, przynajmniej w skali kraju.

Konkurs został ogłoszony w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, dlatego firma wnioskująca o dotację musi także (od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) należeć do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które skupia minimum 5 przedsiębiorców działających w pokrewnych sektorach lub współpracujących przy tworzeniu komplamentarnych produktów. Kooperatywa musi funkcjonować przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku, a w jej skład muszą wchodzić członkowie z dwóch lub więcej województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej. Działalność kooperatywy powinna być koordynowana przez podmiot, który posiada siedzibę na terytorium Polski.

Konkurs Wdrażanie innowacji przez MŚP jest ukierunkowany na wzmocnienie potencjału rozwojowego miast średnich* w makroregionie Polski Wschodniej. Dlatego z puli konkursowej wynoszącej 150 mln zł, 100 mln zł jest przeznaczone na wsparcie na projektów realizowane na ich terenie.

Wnioski będzie można składać do 31 lipca 2018 r.

Dokumentacja

*Lista miast jest dostępna w dokumentacji konkursowej

Utworzono: 20 kwietnia 2018

Informujemy, że została zaktualizowana dokumentacja konkursowa dla poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów programu Polska Wschodnia.

Zmiany obejmują:

  • Wzór wniosku o dofinansowanie - na stronach 11 i 12 w tabelach Zasoby kadrowe zaangażowane w rzeczową realizację projektu połączono kolumnę Opis kwalifikacji oraz doświadczenia z kolumną Zadanie, do którego zasób będzie wykorzystany;
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - dostosowano właściwą treść do zmodyfikowanego wzoru wniosku oraz wprowadzono poprawki redakcyjne.

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Dokumentacja

Utworzono: 18 kwietnia 2018

Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (nabór nr 3 Etap VI).

Zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu każdy wnioskodawca otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem. Alokacja przeznaczona na konkurs to 430 mln zł. Kwota dofinansowania wniosków wybranych do dofinansowania to 140 829 946,00zł.

Pełna lista projektów poddziałania 1.3.2

Utworzono: 16 kwietnia 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Wszystkie listy projektów dla działania "Wzór na konkurencję"