Utworzono: 21 czerwca 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Pełna lista projektów działania 1.4 POPW Wzór na konkurencję

Utworzono: 15 czerwca 2018

Informujemy, że w odpowiedzi na konkurs nr 1/2018 dla poddziałania 1.1.1 POPW Platformy Startowe dla nowych pomysłów, w okresie od 30 kwietnia do 14 czerwca br. złożono 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 239 190 599,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie stanowi 183,99 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu trwa weryfikacja wniosków.

Utworzono: 15 czerwca 2018

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich, planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020, dla wnioskodawców czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinasowanie oraz przede wszystkim dla beneficjentów czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane.

Dokument dostępny jest pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Podręcznika.

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów po przeprowadzonej procedurze odwoławczej konkursu nr 1/2017 Wzór na konkurencję w ramach działania 1.4 I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 4 działania 1.2 POPW. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie 27/02/2018 – 29/03/2018.

Utworzono: 4 czerwca 2018

W dwunastym etapie naboru wniosków Wzór na konkurencję od 1 do 31 maja 2018 r., złożono 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 24 776 053,00 zł. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.

Utworzono: 30 maja 2018

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 II Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 marca 2018 r.

Pełna lista projektów działania