4 grudnia 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt nr POPW.02.01.00-18-0002/16 pod nazwą ,,Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności transportu publicznego aglomeracji rzeszowskiej poprzez zapewnienie efektywnego transportu publicznego, co przyczyni się do zwiększenia potencjału rozwojowego i atrakcyjności aglomeracji rzeszowskiej oraz wzrostu mobilności mieszkańców.

Cel główny zostanie osiągnięty po przez cele szczegółowe m.in.: zwiększenie udziału przyjaznego dla środowiska publicznego transportu w obsłudze mieszkańców, integrację transportu publicznego z komunikacją indywidualną, zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, a w konsekwencji zmniejszenie liczby osób użytkujących samochody osobowe. 

Przedmiot projektu:

1. Rozbudowa systemu ITS:

- rozbudowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym o 2 podsystemy,

- rozbudowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów, w tym budowa stanowisk pomiarowych do ważenia pojazdów,

- rozbudowa serwisu internetowego dla kierowców,

- włączenie do systemu 4 sygnalizacji świetlnych,

- rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym na potrzeby Rzeszowskiego Centrum Komunikacji (RCK),

- rozbudowa sieci Platformy Teleinformatycznej dla ITS (szkielet światłowodowy i data center).

2. Zakup nowoczesnego, ekologicznego i przystosowanego dla osób niepełnosprawnych taboru autobusowego (60 szt.), w tym:

- autobusy z napędem ON (12m) – 20 sztuk;

- autobusy z napędem CNG (12m) – 40 sztuk.

3. Budowa/przebudowa i wyposażenie infrastruktury przystankowej usprawniającej funkcjonowanie transportu publicznego, w tym:

- wymiana krawężników na „wklęsłe" i/lub wyposażenie peronów we wtopione w ciągi piesze udogodnienia dla osób niedowidzących - 29 zatok autobusowych

- wyposażenie 27 zespołów przystankowych w różnej kompletacji: wiata, zespół wiat, ławki,

- utworzenie centrum przesiadkowego - Rzeszowskiego Centrum Komunikacji.

4. Budowa/ rozbudowa/ przebudowa infrastruktury drogowej.

5. Poprawa infrastruktury rowerowej (ścieżki rowerowe, stojaki na rowery).

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

- Liczba zakupionych jednostek taboru - 60 szt.

- Pojemność zakupionego taboru - 6000 os.

- Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych w komunikacji miejskiej – 241,28 km

- Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - 1 szt.

- Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe – 57,20 km

- Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 0,51 km,

-  Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.

-  Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 20 szt.

Realizacja projektu przyczyni się do:

-  skrócenia czasu podróży komunikacją miejską,

-  integracji infrastrukturalnej funkcjonujących na obszarze miejskim i podmiejskim ekologicznych form transportu szynowego

- powiązania transportu publicznego z indywidualną komunikacją rowerową i pieszą (wprowadzenie tzw. łańcuchów ekomobilności) oraz samochodową,

- objęcia świadczoną usługą przewozów pasażerskich, w ramach transportu miejskiego, obszarów miejskich dotąd nim nieobsługiwanych,

- poprawy mobilności osób z niepełnosprawnością lub osób z ograniczoną zdolnością ruchową poprzez wprowadzenie w projekcie dodatkowych, wszechstronnych rozwiązań, wykraczających poza minimalne wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie,

-  poprawy efektywności energetycznej transportu miejskiego poprzez inwestycje w transport o alternatywnych systemach napędowych.

Nazwa projektu: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie

Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów

Koszt całkowity inwestycji: 205 896 181,75 PLN

Koszty kwalifikowalne projektu: 177 404 081,18 PLN

Kwota dofinansowania: 150 793 468,93 PLN

Okres rzeczowej realizacji projektu: 2 listopada 2016 r. - 31 marca 2021 r.