Informujemy, że we wzorze umowy o dofinansowanie wprowadzono poniższe zmiany.

  1. W § 4 dodano ust. 6 dot. zobowiązania Beneficjenta do informowania IP o zmianie statusu prawnego Beneficjenta i Partnerów lub innych zmianach, które mogą skutkować niespełnieniem warunków określonych w procedurze wyboru do dofinansowania projektów, obowiązujących na dzień oceny wniosku.
  2. W § 9 ust. 6 wprowadzono możliwość wskazania rachunków bankowych partnerów kosztowych służących do płatności zaliczkowych, w przypadku realizacji projektu przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta lub Partnera.
  3. W § 12 ust. 7 pkt d) wskazano dodatkowe dokumenty wymagane dla rozliczenia wydatków.
  4. W § 12 ust. 23 wykreślono warunek przeprowadzenia przez IP kontroli na zakończenie realizacji projektu w siedzibie Beneficjenta.
  5. W § 13 ust. 2 doprecyzowano przepis o możliwości przekazania przez Beneficjenta zaliczki Partnerom.
  6. W § 13 ust. 10 uszczegółowiono przepis o pomniejszeniu kolejnej wypłaty dofinansowania o odsetki bankowe.
  7. W § 15 ust. 3 i 6 doprecyzowano przepis dot. zabezpieczenia realizacji projektu.
  8. Zaktualizowano publikatory aktów prawnych oraz definicję „danych osobowych” oraz „konfliktu interesów”

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Dokumentacja konkursowa