Utworzono: 26 czerwca 2018

Umowa o powierzenie grantu dla Elektro ScaleUp została zaktualizowana w zakresie poprawnego odwołania w § 9 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: "Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia do Agencji w terminie 90 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ………..2018 r. kopii umów zawartych z odbiorcami technologii oraz dokumentów potwierdzających otrzymanie od odbiorców technologii finansowania, w wysokości co najmniej 50% kosztów operacyjnych określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 zgodnie z § 6 regulaminu naboru".

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Poprawiony wzór umowy: Zał. 5 Wzór umowy - obowiązuje od 26.06.2018 r.

Pełna dokumentacja

Utworzono: 26 czerwca 2018

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona Własności Przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Rundzie I konkursu nr 1/2018 r.
Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 8 projektów, w tym dla 3 z województwa mazowieckiego i 5 z pozostałych województw.
Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Pełna lista projektów

 

Utworzono: 21 czerwca 2018

Informujemy, że zmienił się Regulamin konkursu dla konkursów nr 1 i 2 w 2018r. w ramach podziałania 3.2.1 POIR,  wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wprowadzono konieczność dołączania do wniosku o dofinansowanie upoważnienia dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr 1 oraz załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr 2.

Wprowadzenie powyższej zmiany jest zgodne z art. 41 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1460 z późn.zm.).

 

Dokumentacja do poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek - konkurs ogólny

Dokumentacja do poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek - konkurs dedykowany miastom średnim

Utworzono: 19 czerwca 2018

Do 31 lipca br. trwa druga runda naboru wniosków w konkursie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.  Dotacje PARP to nawet 350 tys. zł na skorzystanie z usług Instytucji Otoczenia Biznesu i do 700 tys. zł na inwestycje.

Przedsiębiorcy MŚP mogą otrzymać wsparcie akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu we wdrażaniu nowego lub ulepszanego produktu lub usprawnianego procesu produkcji. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej. Pula środków w konkursie wynosi 70 mln zł. Wnioski można będzie składać w 4 rundach do 25 października 2018 r. 

Żeby wprowadzić na rynek nowy lub ulepszony produkt, ze wsparciem z PARP możesz skorzystać z usług doradczych i infrastruktury badawczo- rozwojowej Instytucji Otoczenia Biznesu. Rozwiń firmę wdrażając innowacyjne rozwiązania!

III runda – 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.;
IV runda -  1 października 2018 r. do 25 października 2018 r.

 

Utworzono: 18 czerwca 2018

17 czerwca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu nr 2/2018 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP" - etap II inwestycyjny.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostały złożone 4 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  1 580 253,00 dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 2,26 % alokacji.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w I rundzie konkursu zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 18 sierpnia br.

Utworzono: 18 czerwca 2018

Prezentujemy  kolejne listy (drugą i trzecią) projektów złożonych w I rundzie konkursu nr 1 w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I Etapu oceny i zakwalifikowanych do II Etapu oceny:

Lista projektów zakwalifikowanych do II Etapu cz.2 konkurs 1 2018 I runda

Lista projektów zakwalifikowanych do II Etapu cz.3 konkurs 1 2018 I runda

 

Wszystkie listy projektów dla poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek

 

 

Utworzono: 15 czerwca 2018

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich, planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020, dla wnioskodawców czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinasowanie oraz przede wszystkim dla beneficjentów czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane.

Dokument dostępny jest pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Podręcznika.