Utworzono: 13 czerwca 2018

PARP ogłosiła konkurs na akceleratory, które rozwiną produkty 400 startupów we współpracy ze średnimi i dużymi firmami. Program akceleracyjny ScaleUp kontynuuje pilotaż w ramach Start In Poland.

– Po pilotażu, który okazał się sukcesem, idziemy odważnie dalej we wspieraniu polskich innowacyjnych firm. Tym razem nasze działania będą jeszcze mocniejsze. Chcemy dofinansować i wesprzeć nawet 400 startupów. Tylko realnie wspierając innowacyjne rozwiązania możemy liczyć na pobudzenie naszej gospodarki. Rolą państwa jest przede wszystkim zapewnić każdemu możliwość startu w biznesie i dopomóc w rozwoju i ekspansji na zagraniczne rynki, tak aby docelowo stał się światowym liderem w swojej branży – mówi Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Budżet programu wynosi 120 mln zł. Każdy z akceleratorów będzie dysponował kwotą 10–15 mln zł. Startupy mogą otrzymać do 250 tys. zł. Programy akceleracyjne będą działały nawet do połowy 2021 r.

Akceleratory wybrane w konkursie udzielą startupom grantów (do 200 tys. zł), zapewnią też mentorów biznesowych i ekspertów technologicznych (na te usługi akcelerator będzie miał do 50 tys. zł dla poszczególnych startupów). Ale przede wszystkim zagwarantują startupom dostęp do infrastruktury i know-how średnich i dużych przedsiębiorstw, które będą odbiorcami akcelerowanych technologii. Dojrzałe przedsiębiorstwa posiadają zasoby, w tym finansowe, natomiast ze względu na rozbudowane struktury korporacyjne brak im elastyczności wobec wyzwań ciągle zmieniającego się rynku. Stąd ich zainteresowanie współpracą ze startupami, które są elastyczne, innowacyjne i kreatywne, ale brakuje im kapitału i kontaktów biznesowych.

– Działania rządu zapoczątkowały i rozwinęły współpracę korporacji ze startupami w kończącym się właśnie programie pilotażowym ScaleUp. W programie wzięło udział 66 dużych firm i blisko 300 startupów. Niewątpliwym efektem programu są dotychczasowe wdrożenia, których liczba przekracza 150, a kolejnych 50 jest w tej chwili negocjowanych. Zauważalny sukces tego programu zmotywował także inne firmy do podjęcia współpracy ze startupami, dzięki czemu powstało wiele branżowych akceleratorów finansowanych ze środków własnych przedsiębiorstw – podkreśla Minister Emilewicz.

Pilotaż ScaleUp trwał 15 miesięcy od początku 2017 r. do kwietnia 2018 r.

– Przy projektowaniu kolejnej edycji programów akceleracyjnych wykorzystaliśmy doświadczenia ze ScaleUp. Sukces tego programu to zasługa dobrze zidentyfikowanych potrzeb – zarówno startupów, jak i dużych firm. Startupy wnoszą pomysły i rozwiązania, a duże firmy potrafią je skalować. Pośrednikiem i dostarczycielem wiedzy na kolejnych etapach współpracy jest akcelerator, który dba o wspólny efekt biznesowy. W nowej odsłonie programu chcemy, żeby akcelerator pracował z trzema odbiorcami technologii, wśród których mogą być też średnie firmy. Pilotaż pokazał, że spółki są otwarte na innowacje niezwiązane z ich zasadniczą działalnością. Często po zapoznaniu się z pomysłami startupów, rozszerzały listę wyzwań i obszarów zainteresowania, dostrzegając że takie podejście rozwija ich ofertę produktową i też jest opłacalne – mówi Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podstawowym celem akceleratorów jest doprowadzenie startupów do pilotażowych wdrożeń, czyli przetestowania każdego rozwiązania lub jego kluczowych funkcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistości gospodarczej dużych spółek. Pozytywny wynik takich testów powinien skutkować zawarciem umów o kontynuacji współpracy nad opracowanym rozwiązaniem po zakończeniu akceleracji. W nowej odsłonie programu PARP rozszerza projekty akceleratorów właśnie o czas – po akceleracji – niezbędny do zawarcia przez startupy pierwszych poważnych kontraktów biznesowych ze średnimi i dużymi firmami.

– W Ministertwie Przedsiębiorczości i Technologii opracowaliśmy listę obszarów, w których chcemy znaleźć nowe rozwiązania. Minimum 25 proc. startupów uczestniczących w każdym programie akceleracyjnym będzie musiało pochodzić z 10 obszarów wybranych jako najbardziej perspektywiczne. W ten sposób wskazujemy, rozwój których obszarów uważamy za szczególnie ważny i pożądany dla gospodarki, pozwalając jednak akceleratorom na zachowanie elastyczności w doborze startupów – podsumowuje Minister Jadwiga Emilewicz.

Nowy ScaleUp zakłada zatem udział w programach akceleracyjnych startupów wpisujących się w obszary specjalizacji takie jak: fintech, biotechnologia farmaceutyczna, biogospodarka, cyberbezpieczeństwo, smart city, industrial internet, mikroelektronika, inteligentne tworzywa, sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne.

Dokumentacja do działania 2.5 POIR Programy Akceleracyjne

Prezentujemy listy projektów złożonych w I rundzie konkursów nr 1 i 2 w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny.

Utworzono: 7 czerwca 2018

Publikujemy zaktualizowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w etapie II konkursu nr 1/2017 r.

Pełna lista projektów

 

Utworzono: 7 czerwca 2018

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP*.  Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane 46 projektom, w tym dla 6 z województwa mazowieckiego i 40 z pozostałych.

Zgodnie z § 12 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny projektu wraz z uzasadnieniem.

Listy projektów dla poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

*poddziałanie 2.3.1 programu Inteligentny Rozwój 2014-2020  IV etap konkursu nr 1/2017 r.

Utworzono: 7 czerwca 2018

Wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie do poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – 2017 r. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

 

Utworzono: 6 czerwca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała 6 podmiotów, których zadaniem będzie stworzenie w Polsce lub przeniesienie z zagranicy ponad 100 nowych innowacyjnych przedsiębiorstw oferujących nowe produkty lub usługi oparte o przełomowe rozwiązania.

Akceleratory otrzymają na ten cel razem ok. 30 milionów zł dofinansowania. Akceleratory Poland Prize rozpoczną działania jeszcze w 3 kwartale tego roku, projekty potrwają do przełomu 2019 i 2020r. (1,5 roku). Poszukiwania startupów obejmą różne rynki zagraniczne, jak np. kraje Europy Wschodniej i Azji Środkowej, ale także startupowe huby, jak Londyn, Sztokholm i Berlin.

Program ma również poszerzyć rynek dla polskich inwestorów prywatnych – funduszy VC i aniołów biznesu. Celem pilotażu jest też przetestowanie i zbadanie efektywności różnych sposobów pozyskiwania zagranicznych startupów.

- Dzięki Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, programowi Start in Poland oraz instrumentom oferowanym w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju tworzymy w Polsce ekosystem dla innowacji. Kiedyś część polskich innowatorów szukała możliwości rozwoju poza granicami kraju, a dzisiaj nie tylko zapewniamy im warunki do działania w Polsce, ale idziemy krok dalej - chcemy ściągać do siebie nowe talenty z zagranicy. Ludzi, którzy realizując własne wizje w Polsce, przyczynią się do rozwoju naszego kraju  – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Program Poland Prize jest inicjatywą rządową, która dąży do wykreowania Polski jako kraju pierwszego wyboru w Europie Środkowej, w którym można zakładać i rozwijać startupy. Pomimo pilotażowego charakteru Poland Prize, korzyści z jego realizacji uzyskają wprost startupy, ale również wpłynie on na rozwój różnych sektorów gospodarki Polski, zwłaszcza w zakresie innowacji i nowych technologii.

Potencjał dla rozwoju startupów w Polsce jest znaczący. W roku 2023 roku mają one generować nawet 2,2 mld zł, a liczba stworzonych dzięki nim miejsc pracy ma osiągnąć ponad 50 tysięcy.

- Polska jest dużym, atrakcyjnym rynkiem dla prowadzenia innowacyjnego biznesu – poprawiają się wskaźniki zamożności klientów i rosną ich oczekiwania wobec oferowanych produktów i usług. W naszym kraju jest dziś dobry klimat do rozwoju startupów – są pieniądze, klienci, wsparcie ze strony państwa. Polska jest też trampoliną do rozwoju na nowe rynki. PARP ma już doświadczenie w akceleracji startupów. Poland Prize zapewni kompleksowe wsparcie dla młodych innowatorów z zagranicy: od pomocy w osiedleniu się i rozpoczęciu działalności gospodarczej, po kontakty biznesowe z dużymi firmami i inwestorami. Zależy nam, by uczestnicy programu zostali w Polsce po jego zakończeniu i rozwijali swoje innowacyjne pomysły – wyjaśniła Patrycja Klarecka, prezes PARP.

Na każdy z sześciu programów składa się kompleksowy zakres działań: scouting (poszukiwanie startupów), nabór i selekcja, przygotowanie zagranicznego startupu do działania w Polsce, akceleracja oraz faza post-akceleracji, czyli nakreślenie dalszej ścieżki rozwoju w Polsce. Zespoły startupowe, otrzymają również wsparcie pomostowe od osoby, która będzie wspierać cudzoziemców we wszelkich sprawach związanych z pozyskiwaniem wiz, sprawach urzędowych i codziennych dotyczących życia w obcym kraju.

Lista wybranych podmiotów 

Pilotaż Poland Prize jest programem realizowanym w ramach rządowego programu wspierającego rozwój startupów „Start in Poland”. Powstał w trakcie prac PARP w procesie kreatywnym realizowanym w formule projektu PARP inno_LAB i jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Więcej

 

 

Utworzono: 6 czerwca 2018

PARP rozstrzygnęła czwarty, ostatni etap dwóch konkursów w ramach „Badań na rynek”: konkursu ogólnego i konkursu dla projektów realizowanych w miastach średnich ogłoszonych 2 sierpnia 2017 r. Dofinansowanie w ramach tego etapu otrzyma 25 projektów na łączną kwotę 254 170 740,00 zł wsparcia, w tym projekty realizowane w miastach średnich na kwotę 33 585 750,00 zł. Łącznie we wszystkich etapach obu konkursów do dofinansowania rekomendowano projekty na prawie 570 mln zł.

Jednakże przypominamy, że przedsiębiorcy z sektora MSP nadal mają możliwość ubiegania się o wsparcie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Od 20  marca  2018 r. do 5 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w lutym br.: konkursu ogólnego z alokacją 750 mln zł i konkursu dedykowanego dla miast średnich z alokacją 500 mln zł.

Aplikowanie w tych konkursach będzie dla przedsiębiorców zdecydowanie łatwiejsze z uwagi na bardziej przyjazną procedurę i możliwość uzupełniania i poprawiania wniosków wynikającą z nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej. Doświadczenia PARP wskazują, że jej stosowanie ogranicza liczbę negatywnie ocenionych projektów, a tym samym zwiększa szansę uzyskania dofinansowania.

Ponadto ułatwieniem w tegorocznej edycji konkursów jest obniżenie minimalnego budżetu projektu (kosztów kwalifikowalnych) do 5 mln zł również dla średnich przedsiębiorców (wcześniej było to 10 mln zł) oraz umożliwienie oparcia wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu o zakupione wyniki prac B+R. Do tej pory musiały to być wyłącznie prace prowadzone samodzielnie lub zlecone przez Wnioskodawcę.

Zachęcamy do składania wniosków w trwającej II rundzie ww. konkursów, w której nabór zostanie zakończony 30 czerwca br. Kolejne rundy będą trwały do 31 sierpnia, 31 października i do 5 grudnia 2018 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (IV etap Konkurs ogólny)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (IV etap Konkurs dedykowany miastom średnim)