Utworzono: 10 maja 2018

9 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy konkursów nr 1/2018 (konkurs ogólny) i 2/2018 (konkurs dla miast średnich) w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

W I rundzie konkursu ogólnego w Generatorze Wniosków złożono 22 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 169 485 555,49 . W konkursie dla miast średnich złożono 8 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 69 788 700,00 .

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w I rundzie ww. konkursów zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 30 czerwca br.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu:

Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zlokalizowanych:

1)  w województwie mazowieckim przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim może ulec skróceniu;

2)  w województwach innych niż mazowieckie przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie tych projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie może ulec skróceniu.

O skróceniu terminu naboru PARP poinformuje nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Utworzono: 10 maja 2018

8 maja 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr 4/2018 w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand”.

W Generatorze Wniosków złożono 666 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 275 356 118,28 zł:

  • 208 wnioski na kwotę 85 350 037,12 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
  • 458 wniosków na kwotę 190 006 081,16 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.
Utworzono: 8 maja 2018

Już od dzisiaj do 5 czerwca br. przedsiębiorcy MŚP mogą starać się o wsparcie w ramach drugiej edycji grantów Seal of Excellence. Polskie firmy posiadające ten certyfikat mogą otrzymać nawet 210 tys. zł na weryfikację potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności.

O grant z puli 3,78 mln zł mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali certyfikat Seal of Excellence (tzw. pieczęć doskonałości), w ramach Fazy 1 Instrumentu MSP Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of Excellence. Ułatwieniem dla wnioskodawców jest m.in. jedynie formalna ocena wniosku, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawca ma możliwość wyboru czy grant będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis. W ramach umowy o powierzenie grantu jest przewidziana możliwość uzyskania zaliczki w 40% jego wartości. Granty będą rozliczone na podstawie kwoty ryczałtowej, która wynosi 300 tys. zł.

Utworzono: 7 maja 2018

30 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w I rundzie konkursu nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej".

W Generatorze Wniosków złożono 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2 375 242,50 zł:

  • 3 wnioski na kwotę 795 050,00 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
  • 9 wniosków na kwotę 1 580 192,50 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.
Utworzono: 7 maja 2018

7 maja 2018 r. zmienił się wzór wniosku o dofinansowanie projektu, załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, załącznik nr 3 do regulaminu.

We wzorze wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzono zmianę w układzie porządkowym pól. Zmiana ma charakter techniczny i wynika ze specyfiki działania generatora wniosków. Następstwem tych zmian jest aktualizacja instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja

Utworzono: 7 maja 2018

7 maja w godz. 10:00 - 14:00 i 8 maja 2018 r. w godz. 10:00 - 12:00 przedsiębiorcy składający wnioski w konkursie Go to Brand mogą porozmawiać z ekspertem pod nr tel. 22 432 89 37.

Utworzono: 2 maja 2018

Już tylko do 8 maja br. firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o 850 tys. zł na promocję swoich marek produktowych za granicą w konkursie Go to Brand. Przedsiębiorcy mogą uzyskać m.in. refundację kosztów związanych z udziałem w międzynarodowych wydarzeniach branżowych czy doradztwo w zakresie zdobywania nowych rynków dla innowacyjnych produktów za granicą.

Budżet tej edycji konkursu wynosi aż 150 mln zł, z czego 30 mln zł przeznaczono na projekty z województwa mazowieckiego. Wysokość i poziom wsparcia uzależnione są od formy dofinansowania oraz lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa. Mikrofirma, która ubiega się o refundację kosztów promocji swojej marki w ramach pomocy de minimis, może liczyć nawet na 850 tys. zł (intensywność wsparcia 85%), o ile jest zarejestrowana poza województwem mazowieckim.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie m.in. do kosztów promocyjnych związanych z udziałem w kongresach, targach, konferencjach i misjach gospodarczych. Do tego zaliczają się wydatki poniesione na wynajem, budowę i obsługę stoiska, materiały promocyjne, organizację pokazów i degustacji, koszty podróży (transportu, ubezpieczenia, zakwaterowania) oraz reklama w mediach targowych. Wsparcie może obejmować ponadto usługi doradcze i szkolenia związane z ekspansją zagraniczną marki.

Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorców działających w sektorach gospodarczych o wysokim potencjale innowacyjnym oraz chcących wypromować swoją markę na jednym z perspektywicznych rynków zagranicznych, tj. Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

O dofinansowanie mogą starać się więc firmy, których specjalnością są biotechnologia i farmaceutyka, sprzęt medyczny budowle i wykańczanie budowli, części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polska żywność oraz branże kosmetyczna, meblarska czy usług prozdrowotnych. Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są kody PKD wpisane do dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa.