Utworzono: 4 września 2018

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu został zmieniony. W § 12 dodano ust. 12 dotyczący nałożenia na beneficjenta obowiązku informowania IP o miejscu przechowywania dokumentacji w przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Dokumentacja 

Utworzono: 3 września 2018

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie II konkursu nr 1/2018 r.

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane 6 projektom, w tym dla 1 z woj. mazowieckiego i 4 z pozostałych województw.

Zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny projektu wraz z uzasadnieniem i liczbą otrzymanych punktów.

Pełna lista projektów

Utworzono: 3 września 2018

31 sierpnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy konkursów nr 1/2018 (konkurs ogólny) i 2/2018 (konkurs dla miast średnich) w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek.

W III rundzie konkursu ogólnego w Generatorze Wniosków złożono 30 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 273 209 830,47 zł. W konkursie dla miast średnich złożono 15 wniosków na  kwotę 90 697 330,62 zł.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w III rundzie konkursów zachęcamy do aplikowania w kolejnej, która zakończy się 31 października br.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu termin składania wniosków może zostać skrócony, jeżeli kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczy 300 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zarówno w woj. mazowieckim i poza tym województwem.

O skróceniu terminu naboru poinformujemy nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Dokumentacja

Utworzono: 3 września 2018

31 sierpnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  I rundy konkursu Design dla przedsiębiorców*. W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 114 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 57 708 153,67 zł:

  • 23 wnioski na kwotę 10 771 763,00 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 174,05 % alokacji
  • 91 wniosków na kwotę 46 936 390,67 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 73,56 % alokacji.

*I runda konkursu nr 1/2018 w ramach Poddziałania 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Utworzono: 31 sierpnia 2018

30 sierpnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w III rundzie konkursu nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.1 POIR „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP".

 W Generatorze Wniosków złożono 89 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 66 505 292,76 zł.

W całym konkursie nr 1/2018, we wszystkich etapach złożono 367 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 275 521 778,26 zł.

Utworzono: 30 sierpnia 2018

Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu, 30 sierpnia 2018 r. o godz. 16:00 został zamknięty nabór wniosków w ramach poddziałania 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Łączna kwota złożonych projektów w ramach konkursu w 2018 r. wyniosła blisko 400% alokacji.

Regulamin i dokumentacja konkursu

Utworzono: 29 sierpnia 2018

Został zmieniony wzór umowy o powierzenie grantu w ramach Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż Granty dla Seal of excellence, stanowiący załącznik nr 7 do Regulaminu naboru.

We wzorze wprowadzono zmianę § 7 ust. 3 oraz usunięto zapisy dotyczące wyboru wykonawcy. Zmiana ma charakter porządkowy, a jej celem jest zapewnienie spójności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności. Dodatkowo wprowadzono niewielkie zmiany redakcyjne.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Dokumentacja