Utworzono: 30 kwietnia 2018

Wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu oraz w Ogłoszeniu o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR Bony na innowacje dla MŚP. Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim do 9 154 884,83 zł.

 

Utworzono: 30 kwietnia 2018

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Etapie IV konkursu nr 1/2017 r.
Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 71 projektów, w tym dla 10 z województwa mazowieckiego i 61 z pozostałych województw.
Zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Pełna lista projektów

 

Utworzono: 27 kwietnia 2018

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria dostępu i zakwalifikowanych do oceny jakościowej w ramach pilotażu Poland Prize.

 

 

Utworzono: 27 kwietnia 2018

W związku z potrzebami zgłaszanymi do PARP przez Wnioskodawców przygotowujących wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie Go to Brand* informujemy, że został zmodyfikowany załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie Szczegółowy budżet projektu. Załącznik jest integralną częścią wniosku o dofinansowanie, w którym Wnioskodawcy prezentują budżet projektu.

W aktualizacji zdefiniowano zadanie 13, dotyczące szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (określone w katalogu kosztów kwalifikowalnych w § 5 Regulaminu konkursu nr 4/2018) oraz usunięto formuły (kolumna C) ograniczające nazwy działań dla zadań od 4 do 11.
Zmiana ta ma charakter wyłącznie porządkowy i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom Wnioskodawców, którzy zgłaszają trudności w modyfikacji arkusza kalkulacyjnego w sposób odpowiadający potrzebom prowadzonego konkursu.

Dokumenty przygotowane w oparciu o dotychczasowy wzór załącznika 2.1, określającego szczegółowy budżet projektu, będą akceptowane przez PARP, o ile przedstawione wyliczenia będą prawidłowe. Wprowadzona modyfikacja załącznika ma na celu wyłącznie ułatwienie Wnioskodawcom oszacowania budżetu szkolenia dotyczącego umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, bez konieczności dokonywania zmian edytorskich w dokumencie.

* Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand poddziałania 3.3.3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Utworzono: 25 kwietnia 2018

Prezentujemy listę cząstkową projektów spełniających kryteria dostępu i zakwalifikowanych do oceny jakościowej w ramach pilotażu Poland Prize.

 

Utworzono: 20 kwietnia 2018

Prezentujemy kolejną listę projektów złożonych w IV etapie konkursu nr 3 w 2017 r. w ramach poddziałania Badania na rynek, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

 

Listy projektów w Badaniach na rynek