29 czerwca 2018 r. (piątek), zapraszamy do zadawania pytań konsultantom Infolinii PARP za pomocą formularzaZ powodu prac serwisowych w godz. 10:00-14:00 adres e-mail będzie zablokowany.

Utworzono: 27 czerwca 2018

Od 2 lipca 2018 r. zapraszamy do kontaktu z konsultantami PARP od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 16:30 z wyjątkiem dni wolnych.

Nr Infolinii:

801 332 202
22 574 07 07

Utworzono: 26 czerwca 2018

Prezentujemy  kolejne listy projektów złożonych w I rundzie konkursów nr 1 i 2  w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I Etapu oceny i zakwalifikowanych do II Etapu oceny:

Lista projektów zakwalifikowanych do II Etapu cz.2 konkurs 2 2018 I runda

Lista projektów zakwalifikowanych do II Etapu cz.4 konkurs 1 2018 I runda

Tu można sprawdzić wszystkie listy dla działania Badania na rynek

 

Utworzono: 26 czerwca 2018

Umowa o powierzenie grantu dla Elektro ScaleUp została zaktualizowana w zakresie poprawnego odwołania w § 9 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: "Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia do Agencji w terminie 90 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia ………..2018 r. kopii umów zawartych z odbiorcami technologii oraz dokumentów potwierdzających otrzymanie od odbiorców technologii finansowania, w wysokości co najmniej 50% kosztów operacyjnych określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 zgodnie z § 6 regulaminu naboru".

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Poprawiony wzór umowy: Zał. 5 Wzór umowy - obowiązuje od 26.06.2018 r.

Pełna dokumentacja

Utworzono: 26 czerwca 2018

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona Własności Przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Rundzie I konkursu nr 1/2018 r.
Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 8 projektów, w tym dla 3 z województwa mazowieckiego i 5 z pozostałych województw.
Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

Pełna lista projektów

 

Utworzono: 21 czerwca 2018

Informujemy, że zmienił się Regulamin konkursu dla konkursów nr 1 i 2 w 2018r. w ramach podziałania 3.2.1 POIR,  wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wprowadzono konieczność dołączania do wniosku o dofinansowanie upoważnienia dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr 1 oraz załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr 2.

Wprowadzenie powyższej zmiany jest zgodne z art. 41 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1460 z późn.zm.).

 

Dokumentacja do poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek - konkurs ogólny

Dokumentacja do poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek - konkurs dedykowany miastom średnim

Utworzono: 19 czerwca 2018

Do 31 lipca br. trwa druga runda naboru wniosków w konkursie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.  Dotacje PARP to nawet 350 tys. zł na skorzystanie z usług Instytucji Otoczenia Biznesu i do 700 tys. zł na inwestycje.

Przedsiębiorcy MŚP mogą otrzymać wsparcie akredytowanych Instytucji Otoczenia Biznesu we wdrażaniu nowego lub ulepszanego produktu lub usprawnianego procesu produkcji. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej. Pula środków w konkursie wynosi 70 mln zł. Wnioski można będzie składać w 4 rundach do 25 października 2018 r. 

Żeby wprowadzić na rynek nowy lub ulepszony produkt, ze wsparciem z PARP możesz skorzystać z usług doradczych i infrastruktury badawczo- rozwojowej Instytucji Otoczenia Biznesu. Rozwiń firmę wdrażając innowacyjne rozwiązania!

III runda – 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.;
IV runda -  1 października 2018 r. do 25 października 2018 r.