Utworzono: 20 kwietnia 2018

Informujemy, że zmieniony został wzór umowy o powierzenie grantu stanowiący załącznik nr 6 do Regulaminu naboru.

We wzorze wprowadzono zmianę § 6 ust. 3. Zmiana ma charakter porządkowy, a jej celem jest zapewnienie spójności z Regulaminem naboru.

Dodatkowo wprowadzono niewielkie zmiany redakcyjne.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

 

Pełna dokumentacja działania Granty na dizajn

Utworzono: 18 kwietnia 2018

Prezentujemy listę wniosków spełniających kryteria dostępu i zakwalifikowanych do oceny jakościowej w ramach pilotażu Elektro ScaleUp. Sprawdź wszystkie listy projektów dla pilotażu Elektro ScaleUp.

Utworzono: 17 kwietnia 2018

17 kwietnia PARP rozpoczęła nabór w konkursie na inwestycje w ramach Bonów na innowacje dla MŚP. Firmy mogą uzyskać wsparcie w wysokości nawet 560 tys. zł na wdrożenie projektu zakończonego sukcesem we wcześniejszych konkursach w zakresie usług.

Agencja przeznaczyła w nim 70 mln zł na dofinansowanie inwestycji związanych z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej). Warunkiem jest, że została ona opracowana w ramach usługi dofinansowanej w jednym z dotychczasowych naborów poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W praktyce oznacza to, że ze wsparcia będą mogli skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową w jednym z dotychczasowych Bonów na innowacje dla MŚP.

Aplikacje będzie można składać do 4 stycznia 2019 r. Podobnie, jak w przypadku konkursu na usługi, wnioski będą przyjmowane w czterech rundach.

Dotację można będzie wykorzystać, m.in. na zakup albo wytworzenie środków trwałych innych, niż grunty oraz nieruchomości, czyli np. maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. Dofinansowane mogą być także wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie m.in. patentów, licencji czy know-how.

Dokumentacja etap inwestycyjny

Utworzono: 16 kwietnia 2018

Prezentujemy kolejne listy projektów złożonych w IV etapie konkursu nr 3 i 4 w 2017 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

więcej

Utworzono: 12 kwietnia 2018

Polskie firmy posiadające certyfikat Seal of Excellence mogą otrzymać nawet 210 tys. zł na weryfikację potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii oraz opracowanie studium wykonalności. Od 8 maja do 5 czerwca br. przedsiębiorcy mogą się starać o wsparcie w ramach drugiej edycji grantów Seal of Excellence.

O grant z puli 3,78 mln zł mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali certyfikat Seal of Excellence (tzw. pieczęć doskonałości), w ramach Fazy 1 Instrumentu MSP Horyzont 2020 albo nabyli autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do projektu, który uzyskał Seal of Excellence. Ułatwieniem dla wnioskodawców jest m.in. jedynie formalna ocena wniosku, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawca ma możliwość wyboru czy grant będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis. W ramach umowy o powierzenie grantu jest przewidziana możliwość uzyskania zaliczki w 40% jego wartości. Granty będą rozliczone na podstawie kwoty ryczałtowej, która wynosi 300 tys. zł.

 

Dokumentacja

Utworzono: 11 kwietnia 2018

W związku z wyborem 2 projektów w wyniku procedury odwoławczej, publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR, konkurs nr 3 w 2017 r. II etap.

Listy projektów dla poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek

Utworzono: 11 kwietnia 2018

Informujemy o dokonaniu zmian w programie promocji dla branży IT/ICT w wersji z dnia 19 marca 2018 r., na podstawie którego są realizowane projekty w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

więcej