Utworzono: 7 sierpnia 2018

We wzorcowych postanowieniach umownych w ramach działania podziałania 2.3.2 Bony innowacyjne dla MŚP (etap inwestycyjny) zostały wprowadzone usprawnienia polegające na dopuszczeniu zmian w projekcie:

1) bez konieczności wyrażania zgody instytucji będącej stroną umowy, polegające na przesunięciu terminu realizacji poszczególnych działań i etapów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie, o ile zmiana ta nie przekracza 3 miesięcy i jednocześnie pozostaje bez wpływu na ustalony w umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową;

2) za zgodą instytucji będącej stroną umowy, ale bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie, polegające na przesunięciu terminu realizacji poszczególnych działań i etapów projektu określonych we wniosku o dofinansowanie powyżej 3 miesięcy, ale jednocześnie bez wpływu na ustalony w umowie termin złożenia wniosku o płatność końcową;

3) bez konieczności wyrażania zgody instytucji będącej stroną umowy, polegające na przesunięciu pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem bez wpływu na zakres rzeczowy projektu do 15% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie;

4) za zgodą instytucji będącej stroną umowy, ale bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie, polegających na przesunięciu pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem bez wpływu na zakres rzeczowy projektu powyżej 15% wartości kwoty danej kategorii kosztów, do której następuje przesunięcie.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Dokumentacja

Utworzono: 6 sierpnia 2018

Prezentujemy listy projektów złożonych w II rundzie konkursów nr 1 i 2 w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I Etapu oceny i zakwalifikowanych do II Etapu oceny.

Listy projektów dla poddziałania 3.2.1 POIR - Badania na rynek

Utworzono: 6 sierpnia 2018

Publikujemy zaktualizowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w etapie III konkursu nr 1/2017 r.

Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Proinnowacyjnych usług IOB dla MŚP

Utworzono: 1 sierpnia 2018

31 lipca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP*. W Generatorze Wniosków złożono 166 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 130 198 238,50 zł.

*II runda konkursu nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Utworzono: 30 lipca 2018

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Rundzie I konkursu nr 1/2018 r (etap I usługowy).

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Łącznie dofinansowanie zostało przyznane dla 44 projektów, w tym dla 12 z województwa mazowieckiego i 32 z pozostałych województw.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.

 

Listy projektów dla poddziałania 2.3.2 POIR - Bony na innowacje dla MŚP

Utworzono: 27 lipca 2018

Prezentujemy listy projektów złożonych w II rundzie konkursów nr 1 i 2 w 2018 r. w ramach poddziałania Badaniach na rynek, spełniających kryteria I Etapu oceny i zakwalifikowanych do II etapu oceny.

Listy projektów w ramach poddziałania Badaniach na rynekw ramach poddziałania Badaniach na rynek

Utworzono: 26 lipca 2018

Informujemy o ogłoszeniu dodatkowej - IV rundy w konkursie nr 3/2018 poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywał się będzie w terminie od 27 lipca 2018 r. do 20 września 2018 r.

Informacja o IV rundzie konkursu zawarta została w par.3 ust. 3  zaktualizowanego Regulaminu konkursu.

Dokumentacja konkursowa