Utworzono: 25 lipca 2018

Informujemy, że w dniu 23 lipca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu nr 1/2018 w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP" - etap I usługowy.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 121 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  31 408 724,87 zł, z czego:

  • 25 wniosków na łączną kwotę 7 779 402,47 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 114,24 % alokacji oraz
  • 96 wniosków na łączną kwotę 23 629 322,40 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 37,39 % alokacji.

Wnioskodawców, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w II rundzie konkursu zachęcamy do aplikowania w kolejnej rundzie, która zakończy się 24 września br.

Utworzono: 20 lipca 2018

PARP uprzejmie informuje, że na stronie Baza Konkurencyjności opublikowane zostały wzory list sprawdzających dla postępowań dot. udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Listy stanowią narzędzie pomocnicze dla wnioskodawców i beneficjentów, planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane 

z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dla wnioskodawców czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinasowanie oraz przede wszystkim dla beneficjentów czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane.

Stosowanie list sprawdzających nie jest obligatoryjne, jednak może okazać się bardzo pomocne we właściwym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Jednocześnie przypominamy, że na stronie funduszy europejskich został opublikowany podręcznik Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020, który przybliża zasady udzielania zamówień określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami.

Utworzono: 18 lipca 2018

Informujemy, że zmianie uległ Regulamin konkursu dla działania 2.5 POIR wraz z załącznikami: Wzorem wniosku o dofinansowanie projektu (zał. 2), Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (zał. 3) oraz Wzorem umowy o dofinansowanie projektu (zał. 4).

 

więcej

Publikujemy listę projektów, które zostały wybrane do powierzenia grantu w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż „Seal of excellence”- nabór nr 2 rok 2018 r.

więcej

Utworzono: 6 lipca 2018

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr 4/2018 w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Planowany termin zakończenia oceny został wydłużony do 90 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie.

 

więcej

Utworzono: 5 lipca 2018

3 lipca br. PARP rozpoczęła nabór wniosków w ramach I rundy konkursu Design dla przedsiębiorców.  Przedsiębiorcy MŚP mogą otrzymać wsparcie na zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wprowadzeniem na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Pula środków w konkursie wynosi 70 mln zł. Wnioski można będzie składać w 3 rundach do 31 października 2018 r.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie maksymalnie do 425 tys. zł na skorzystanie z usług doradczych oraz do 700 tys. zł na inwestycje.

Utworzono: 3 lipca 2018

30 czerwca 2018 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w II rundzie konkursu nr 1/2018 w ramach poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej.
W generatorze złożono 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 446 643,20 zł, w tym 2 wnioski w województwie mazowieckim na kwotę 285 875,00 zł.