Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków w ramach Ochrony własności przemysłowej.

Złożone wnioski o dofinansowanie nie spełniły kryteriów wyboru projektów i nie zostały rekomendowane do udzielenia wsparcia

Zgodnie z § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny projektu wraz z uzasadnieniem i liczbą otrzymanych punktów.

*Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 runda III konkursu nr 1/2018.