Baza pytań i odpowiedzi dla POPW

1.4 Wzór na konkurencję I etap

Pytania i odpowiedzi
Opublikowano 28.05.2018
Opublikowano 21.11.2016
Opublikowano 21.11.2016

Jakkolwiek zagadnienie kwalifikowalności wydatków II etapu działania 1.4 nie będzie rozpatrywane na etapie I działania, to jednak ma bardzo duży wpływ na rozważane inwestycje rozwojowe firmy oraz decyzje które wydatki można będzie finansować w ramach tego działania , a przede wszystkim również czego ma dotyczyć strategia wzornicza. Zatem wiedza o zasadach kwalifikowalności wydatków w II etapie jest konieczna dla formułowania celu projektu w I etapie. Wobec tego proszę o wyjaśnienie kwestii kwalifikowalności wydatków w przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji lub w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu .
W Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków POPW (str. 46) zapisano - "Koszty o których mowa w pkt. 2 są kwalifikowalne jedynie w projektach, które dotyczą wdrożenia innowacji produktowej", a następnie dodano zapis:„ W przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
Czy w przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji i w przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji podkreślone określenie „koszty kwalifikowane” obejmują również koszty zakupu środków trwałych. Domyślam się , że tak, ale kłóci się to z zastrzeżeniem zamieszczonym wcześniej o tj. : „Koszty o których mowa w pkt. 2 są kwalifikowalne jedynie w projektach, które dotyczą wdrożenia innowacji produktowej".

Opublikowano 21.11.2016