Baza pytań i odpowiedzi dla POPW

1.2 Internacjonalizacja MŚP - 2016 r.

Pytania i odpowiedzi

Czy wystarczającym dla spełnienia powyższego warunku "współpracy z organizacjami/instytucjami międzynarodowymi" jest, jeśli Wykonawca przy wykonywaniu strategii eksportowych oraz przeprowadzaniu badań rynku korzysta z zasobów takich jak np.:
a.Europejski System Statystyczny - http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/latest-news
b.EUROSTAT - http://ec.europa.eu/eurostat
c. bazy danych OECD - http://stats.oecd.org/Index.aspx
d. bazy danych WTO - https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm#database
e. bazy danych Banku Światowego - http://data.worldbank.org/
f. bazy danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego - http://www.imf.org/external/data.htm 
g. statystyki Europejskiego Banku Centralnego - http://sdw.ecb.europa.eu

wykorzystując publikacje oraz dane statystyczne, na podstawie których następnie sporządza stosowne analizy rynku i formułuje indywidualne opinie i rekomendacje.
W/w formy współpracy/korzystania z zasobów nie da się potwierdzić w sposób inny niż zamieszczenie stosownych przypisów źródłowych w przygotowanym opracowaniu/ raporcie/analizie rynku.
Pytania moje dotyczą w szczególności powyżej wskazanego "uwierzytelnienia" w odniesieniu do poniższej kwestii:
- "wykonawca współpracuje z podmiotami (organizacjami, instytucjami i przedsiębiorstwami) operującymi i rezydującymi (mającymi siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy względem dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) na tych rynkach, w zakresie wspierania procesów internacjonalizacji"

 

Opublikowano 18.11.2016

Czy w zapytaniu ofertowym dotyczącym wyboru wykonawcy usługi doradczej w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego powinniśmy podać planowane rynki docelowe, na których doświadczenie powinien wykazać wykonawca. Zgodnie z opisem do kryterium merytorycznego nr 5, projekt uzyska "3 pkt jeśli kryterium jest spełnione w stopniu wyższym niż wymagany (okazane referencje od co najmniej 15 klientów w zakresie ww. usług, udokumentowana kooperacja w zakresie wspierania procesów internacjonalizacji z co najmniej 3 podmiotami operującymi i rezydującymi (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 12 ostatnich miesięcy) na potencjalnych rynkach zagranicznych Wnioskodawcy)". Wskazany opis sugeruje, iż wyboru rynków docelowych należy dokonać przed wybraniem wykonawcy usługi.
Natomiast zgodnie z§ 5 pkt. 4 Regulaminu: "Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach I Etapu działania zalicza się koszt usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) na nowy rynek zagraniczny obejmujących w szczególności:(...)
b) badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych".

Powyższy zapis wskazuje, iż rynki docelowe powinny zostać wskazane w wyniku realizacji usługi doradczej, co stoi w sprzeczności z opisem do Kryterium nr 5, w ramach którego jest badane doświadczenie wykonawcy pod kątem potencjalnych rynków docelowych Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, prosimy o odpowiedź, czy zapytanie ofertowe powinno zawierać odniesienie do rynków docelowych oraz w jakiś sposób będzie przyznawana punktacja w ramach kryterium merytorycznego nr 5, jeśli w zapytaniu ofertowym nie zostaną określone rynki docelowe.

 

Opublikowano 18.11.2016