FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy w ramach II etapu dopuszczalna jest inna poza de minimis forma wsparcia (np. pomoc na targi)? Jeśli tak to w jakim zakresie będzie udzielana (limity, poziom wsparcia itp.)?

Odpowiedź

W ramach II etapu przewiduje się możliwość występowania o wsparcie na zasadach de minimis bądź jako pomoc publiczna zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187/1) – zgodnie z wyborem wnioskodawcy przedstawionym we wniosku o dofinansowanie. Kategorie wydatków zostały zaprezentowane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. Zasadniczo obejmują one usługi doradcze, koszty udziału w targach lub misjach handlowych (do 20% sumy kosztów kwalifikowalnych) oraz zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (do 20% sumy kosztów kwalifikowalnych). Łączna kwota wsparcia nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. PLN i pomoc ta będzie mogła stanowić do 80% (dla pomocy de minims) albo do 50% (pozostałe formy pomocy publicznej) wartości wydatków kwalifikowalnych. Ostateczne zasady II etapu działania 1.2 POPW zostaną zaprezentowane w Regulaminie Konkursu, który będzie opublikowany w dniu ogłoszenia konkursu.