FAQ

Wpis
Opublikowano 18.11.2016

Pytanie

Czy w przypadku, gdy nasza firma otrzyma dofinansowanie, jest możliwość podpisania cesji wierzytelności przy rozliczaniu wniosku z firmą współpracującą z nami?

Odpowiedź

Zgodnie z § 2. ust. 6. Wzoru umowy o dofinansowanie: Beneficjent nie może od dnia rozpoczęcia okresu realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust. 1, do dnia zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w § 6 ust 2 przenieść na inny podmiot praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z Umowy bez zgody Instytucji Pośredniczącej.