FAQ

Wpis
Opublikowano 04.04.2017

Pytanie

W ramach opisu kosztów kwalifikowalnych do działania 1.2., etap drugi wyszczególniono m.in.:

  1. budowę kanałów dystrybucji umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny
  2. zakup niezbędnego oprogramowania

Pytania:

  1. Czy koszt budowy struktur dystrybucyjnych oraz koszt pozyskania partnerów handlowych (spotkania, wyjazdy, umowy) na danym rynku stanowi koszt kwalifikowalny?
  2. Czy zakup platformy e-handlu na danym rynku zagranicznym stanowi koszt kwalifikowalny? Platforma operowałaby na danym rynku, w danej wersji językowej i umożliwiałaby sprzedaż produktów online na danym rynku.

 

Odpowiedź

 

Przepisy prawa stanowiące podstawę do udzielania pomocy w ramach działania 1.2 POPW nie pozwalają na udzielanie tzw. pomocy wywozowej. Pomoc wywozowa, to pomoc przyznawana na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją do kwalifikowalnych wydatków działania 1.2 zalicza się m.in.:

  1. Koszt usług doradczych w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny;
  2. Koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Interpretacja zakresu rzeczowego ww. kategorii kosztów musi brać pod uwagę wskazane ograniczenia natury prawnej, tj. zakaz udzielania pomocy wywozowej.

W zakresie wydatku, o którym mowa w pkt. 1 można kwalifikować wyłącznie wydatki o charakterze doradczym, takie jak: szczegółowe zaprojektowanie sieci dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego dla sprzedaży produktów (łącznie z wyszukaniem potencjalnych nieruchomości, które można nabyć lub wynająć), wsparcie w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (formularzy administracyjnych, umów cywilno-prawnych), aktywne poszukiwanie i weryfikacja wiarygodności partnerów biznesowych w celu zainicjowania negocjacji handlowych (przy czym koszty związane z prowadzeniem negocjacji - np. bilety lotnicze, zakwaterowanie, koszty reprezentacyjne, usługi tłumaczenia ustnego spotkań - nie są kosztami kwalifikowalnymi, jak również nie ma możliwości finansowania usług negocjatora). Katalog tego typu usług nie ma charakteru zamkniętego, ale należy mieć na uwadze, że usługi doradców objęte wsparciem mogą jedynie wspomagać beneficjenta w tworzeniu przez niego kanałów dystrybucji, bądź kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego, a nie mogą go w tych czynnościach wyręczać (co byłoby tożsame z zakwalifikowaniem takiego doradztwa jako niedozwolonej pomocy wywozowej).

Analogicznie wydatki, o których mowa w punkcie 2 nie mogą służyć bezpośrednio do budowy kanałów dystrybucji w obrocie międzynarodowym. Wdrożone rozwiązania informatyczne powinny automatyzować wewnętrzne procesy biznesowe beneficjenta pomocy, oraz ewentualnie te procesy zewnętrzne, które nie dotyczą kanałów dystrybucji. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej, nabycie oprogramowania musi mieć związek z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, dlatego jest logiczne i dozwolone, aby nabyte i wdrożone oprogramowanie komunikowało się/było zintegrowane z oprogramowaniem obsługującym procesy biznesowe przypisane bezpośrednio zagranicznym kanałom dystrybucji. Czytelny podział między wydatkami kwalifikowalnymi i niekwalifikowalnymi w odniesieniu do nabywanego oprogramowania leży w interesie beneficjenta, gdyż niejasności w tym zakresie mogą skutkować zakwestionowaniem kwalifikowalności nawet całości wydatków na nabycie oprogramowania.

W związku z powyższym zakup opisanej w pytaniu platformy e-handlu na danym rynku zagranicznym (w danej wersji językowej i umożliwiającej sprzedaż produktów online na danym rynku) nie stanowi kosztu kwalifikowalnego (nie może zostać objęta dofinansowaniem).

Powyższe znajduje potwierdzenie w stanowisku UOKIK, zgodnie z którym za niedozwoloną pomoc eksportową mogłoby zostać uznane dofinansowanie na pokrycie kosztów zakupu i wdrożenia systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji współpracy pomiędzy partnerem polskim a zagranicznym.

Więcej informacji: http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/38781/Niedozwolona%20pomoc%20eksportowa.pdf