FAQ

Wpis
Opublikowano 28.04.2017

Pytanie

Wnioskodawca planuje realizację II etapu projektu 1.2 POPW od maja 2017 do końca roku 2018. W czasie realizacji projektu zaplanował m.in. udział w targach i kilku misjach gospodarczych celem pozyskania kontrahentów zagranicznych w celu sprzedaży produktu na rynku docelowym. Już podczas pierwszej misji planowanej na I kwartał 2018 może dojść do sytuacji, w której zostanie podpisana umowa o współpracy z jednym kontrahentem i rozpoczęta sprzedaż (nawet w bardzo niewielkim wolumenie). Czy moment rozpoczęcia sprzedaży ma jakieś znaczenie dla dalszej realizacji projektu?

 

Odpowiedź

 

Niedozwolone jest udzielanie pomocy na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej. Dozwolona pomoc może dotyczyć kosztów badań lub usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia produktu na rynek.

W związku z powyższym faktyczne rozpoczęcie sprzedaży danego produktu na danym rynku zagranicznym jest zwykle jednoznaczne z jego wprowadzeniem na dany rynek, co powoduje, że dalsza pomoc dotycząca tego produktu na tym rynku staje się niedozwolona. Wyjątkowe, wymagające szczegółowego uzasadnienia i udowodnienia przypadki mogą mieć miejsce w sytuacji, gdy fizyczne wprowadzenie produktu na dany rynek nastąpi w późniejszym okresie, gdyż musi być jeszcze poprzedzone dopełnieniem przez producenta stosownych czynności i formalności związanych z wprowadzeniem danego typu produktu na dany rynek (np. uzyskaniem stosownych pozwoleń, certyfikatów, koncesji), wynikających także z przyjętego modelu biznesowego internacjonalizacji. W takiej sytuacji dzień zawarcia umowy o współpracy z zagranicznym kontrahentem nie musi być tożsamy z dniem wprowadzenia danego produktu na dany rynek, o ile szczegółowe warunki i terminy owego wprowadzenia są zapisane w tejże umowie.