FAQ

Wpis
Opublikowano 28.04.2017

Pytanie

Pytanie dotyczy kryterium: "Wartość wydatków kwalifikowalnych netto (bez podatku VAT) nie przekracza dwukrotności maksymalnej wartości wskaźnika EBITDA w okresie dwóch ostatnich zamkniętych lat obrotowych." Co należy rozumieć pod pojęciem "zamknięty rok obrotowy" - zakończenie roku kalendarzowego czy datę złożenia sprawozdania finansowego? Wniosek planujemy złożyć w maju 2017 r., a sprawozdanie finansowe za 2016 r. (rok obrotowy=rok kalendarzowy) zostanie złożone prawdopodobnie dopiero w czerwcu 2017 r. (obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego do końca czerwca). Czy w takim przypadku dla ww. kryterium oceniane będą wskaźniki EBITDA z lat 2014 i 2015 czy też z lat 2015 i 2016?

 

Odpowiedź

Biorąc pod uwagę zapisy kryteriów wyboru projektów (kryterium formalne specyficzne nr 3) należy wziąć pod uwagę dwa ostatnie zamknięte lata obrotowe. W przedstawionym przypadku będą to lata 2015 i 2016. Jeżeli rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy – wówczas pod pojęciem „zamkniętego roku obrotowego” należy rozumieć zakończenie roku kalendarzowego.