FAQ

Wpis
Opublikowano 28.04.2017

Pytanie

Czy koszt budowy struktur dystrybucyjnych oraz koszt pozyskania partnerów handlowych (spotkania, wyjazdy, umowy) na danym rynku stanowi koszt kwalifikowalny?

Odpowiedź

Przepisy prawa stanowiące podstawę do udzielania pomocy w ramach działania 1.2 POPW nie pozwalają na udzielanie tzw. pomocy wywozowej. Pomoc wywozowa, to pomoc przyznawana na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomoc bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr 1 / 2017 do kwalifikowalnych wydatków zalicza się m.in.:

Koszty usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie:

-     wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych;

-     przygotowania do budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na rynek zagraniczny.

Interpretacja zakresu rzeczowego ww. kategorii kosztów musi brać pod uwagę wskazane ograniczenia natury prawnej, tj. zakaz udzielania pomocy wywozowej.

W zakresie ww. wydatków można kwalifikować wyłącznie wydatki o charakterze doradczym, takie jak: szczegółowe zaprojektowanie sieci dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego dla sprzedaży produktów (łącznie z wyszukaniem potencjalnych nieruchomości, które można nabyć lub wynająć), wsparcie w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji (formularzy administracyjnych, umów cywilno-prawnych), aktywne poszukiwanie i weryfikacja wiarygodności partnerów biznesowych do etapu zainicjowania negocjacji handlowych (przy czym koszty związane z prowadzeniem negocjacji lub pośrednictwa handlowego- np. usługa negocjatora / reprezentanta handlowego, bilety lotnicze, zakwaterowanie, koszty reprezentacyjne, usługi tłumaczenia spotkań - nie są kosztami kwalifikowalnymi). Katalog tego typu usług nie ma charakteru zamkniętego, ale należy mieć na uwadze, że usługi doradców objęte wsparciem mogą jedynie przygotować i wspomagać beneficjenta w tworzeniu przez niego kanałów dystrybucji bądź kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego, a nie mogą go w tych czynnościach wyręczać (co byłoby tożsame z zakwalifikowaniem takiego doradztwa jako niedozwolonej pomocy wywozowej).