Czy w ramach planowanego udziału wnioskodawcy w międzynarodowych targach, oprócz usługi doradczej w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, kwalifikowany do dofinansowania będzie również koszt wykonania i zakupu ulotek reklamowych, folderów w obcym języku?

Działanie 1.2 jest działaniem o charakterze doradczym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne. Wydatki związanie bezpośrednio z wykonaniem/produkcją oraz emisją/publikacją zaprojektowanych uprzednio treści reklamowych (np. ulotek, folderów, czy materiałów audiowizualnych) nie kwalifikują się do objęcia wsparciem, gdyż nie stanowią usług doradczych. Dofinansowanie takich wydatków byłoby ponadto sprzeczne z charakterem tego instrumentu wsparcia ustalonym w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia.