Czy w ramach usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji itd. jest możliwe dofinansowanie kosztu samej certyfikacji, w tym opłat związanych z uzyskaniem certyfikatu?

Udzielenie pomocy w zakresie samego procesu i kosztu certyfikacji/uzyskania certyfikatu, koncesji czy akredytacji w związku z internacjonalizacją może nosić znamiona pomocy wywozowej zabronionej na mocy art. 1 rozporządzenia KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Sfinansowanie certyfikatów może bowiem bezpośrednio obniżać koszty sprzedaży określonych produktów na rynkach docelowych. W związku z powyższym oraz z uwagi na dozwolony zakres wydatków kwalifikowanych do wsparcia (usługi doradcze) w Działaniu 1.2 POPW dopuszczalne jest jedynie dofinansowanie kosztów doradztwa związanego z przygotowaniem przedsiębiorstwa i jego produktu do certyfikacji (takich jak audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie polityki jakości czy księgi jakości, itp.).

Zobacz także artykuł pt. Niedozwolona pomoc eksportowa