Czy w ramach usługi doradczej dotyczącej projektowania stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych, jest możliwe dofinansowanie kosztu ich przygotowania, zakupu i wdrożenia (uruchomienia / wprowadzenia do obiegu)?

Bezpośrednie dofinansowanie tworzenia / zakupu i wdrożenia stron internetowych lub aplikacji mobilnych w związku z internacjonalizacją (służących do promocji i sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych) nosi znamiona pomocy wywozowej zabronionej na mocy art. 1 rozporządzenia KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Pomoc w ramach działania 1.2 może mieć charakter wyłącznie doradczy (projektowy), zaś finalne tworzenie stron www może być zakwalifikowane jako wykluczona, zgodnie z przywołanymi przepisami, pomoc na tworzenie i prowadzenie sieci dystrybucyjnej w innych państwach członkowskich lub państwach trzecich. W związku z powyższym ze wsparcia wykluczone jest tworzenie lub zakup jakichkolwiek systemów teleinformatycznych mogących stanowić kanał dystrybucji / sprzedaży produktów na nowy rynek, w tym także systemów B2B przeznaczonych do automatyzacji współpracy pomiędzy partnerem polskim a zagranicznym. Nie warto jednocześnie nie doceniać wagi profesjonalnego zaprojektowania strony internetowej lub aplikacji mobilnej dedykowanej na nowy rynek zagraniczny w oparciu o wiedzę o lokalnych zwyczajach i preferencjach konsumenckich danego rynku. Nieuwzględnienie kontekstu kulturowego i gospodarczego odmiennego rynku może prowadzić do niepowodzenia całego procesu wprowadzania nowego produktu na nowy rynek zagraniczny.

Więcej informacji nt. niedozwolonej pomocy eksportowej można znaleźć w dokumencie pomocniczym dostępnym pod adresem:

http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/38781/Niedozwolona%20pomoc%20eksportowa.pdf