Wsparcie skierowane na rzecz wzrostu międzynarodowej aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. Obejmuje kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności. Przedmiotem wsparcia będzie m.in.: uzyskanie przez przedsiębiorstwa doradztwa w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, analizy rynku docelowego, przedstawienia możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji, wyselekcjonowania oraz nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi.

Instrument doradczy – wsparcie przedsiębiorcy w:

  • diagnozie swojego potencjału pod kątem internacjonalizacji,
  • przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu (sprzedaży zagranicznej),
  • aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych,

w celu wprowadzenia produktów (wyrobów lub usług) na nowy rynek zagraniczny.

Wsparcie adresowane jest do MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej obejmującego województwa:

  • lubelskie,
  • podlaskie,
  • podkarpackie,
  • świętokrzyskie,
  • warmińsko-mazurskie,

w szczególności do przedsiębiorców inicjujących działalność eksportową na danym rynku.

Internacjonalizacja to proces umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa - rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i przejście od rynku krajowego na rynki zagraniczne.

Aby dokonać procesu internacjonalizacji konieczne jest uprzednie zaistnienie na rynku lokalnym. Jeżeli firma od chwili powstania działa na rynku globalnym to internacjonalizacja nie jest możliwa, bowiem trudno internacjonalizować firmę, która już jest internacjonalna. Firma, która dokonała już wejścia na rynki zagraniczne, nie podlega internacjonalizacji w takim samym stopniu jak takie przedsiębiorstwo, które zaczyna ten proces od zera.

Zgodnie z regulaminem Działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP to opisany w POPW (w ramach priorytetu inwestycyjnego 3b) oraz w SZOOP (w odniesieniu do działania 1.2) zespół procesów prowadzących do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) MŚP na nowy rynek zagraniczny.

Starając się o dofinansowanie procesu internacjonalizacji z funduszy publicznych, należy koniecznie mieć na uwadze i wykluczać sytuacje, w których może wystąpić tzw. niedozwolona pomoc eksportowa. Dotyczy to w szczególności sytuacji ubiegania się o pomoc na te same rynki geograficzne (kraje), na których przedsiębiorstwo prowadzi już sprzedaż innych produktów.

W 2017 r. został ogłoszony pierwszy konkurs Działania 1.2 POPW w nowej szybszej formule (schemat jednoetapowy) uwzględniającej potrzeby przedsiębiorców w zakresie efektywnej i dynamicznej internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Jednocześnie prowadzony jest ciągły nabór wniosków o dofinansowanie projektów II etapu działania wg poprzedniej (pilotażowej) dwuetapowej formuły – wyłącznie dla beneficjentów I etapu działania 1.2 POPW z 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla działania 1.2  POPW
Internacjonalizacja MŚP

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

23 marca 2017 r.

28 kwietnia 2017 r.

31 sierpnia 2017 r.

II Etap

28 grudnia 2016 r.

II Etap

1 lutego 2017 r.

II Etap

14 grudnia 2017 r.

 

Obejrzyj program telewizyjny „Przystanek Wschód”