Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 3 lutego 2016 r. do 12 lutego 2016 r. do godz. 16.30.

Uwagi należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza

Informujemy, że dokument pn. „Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia" stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nie podlega konsultacjom, gdyż został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący POPW.