FAQ

Wpis
Opublikowano 03.04.2017

Pytanie

Czy certyfikacja ISO może być kosztem kwalifikowanym?

Odpowiedź

Zgodnie z regulaminem konkursu § 5 pkt:

3. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z  wdrożeniem strategii wzorniczej, opracowanej w ramach Etapu I.

4. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

1) nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości;

2) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d)będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z  projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Koszt Certyfikatu ISO nie mieści się w żadnej powyżej wymienionej kategorii - jest to opłata, która nie jest kwalifikowana w ramach działania. Natomiast usługa doradcza związana z jego uzyskaniem może zostać uznana za kwalifikowalną, w przypadku, gdy wynika z rekomendacji ujętych w strategii i uzyskanie certyfikatu ma wpływ na realizację strategii wzorniczej.