FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy w ramach ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektów Etap I Działania 1.4 Wzór na konkurencję Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 można przeprowadzić audyt wzorniczy i opracować strategię wzorniczą w zakresie dotyczącym komunikacji wizualnej marki, w tym także przedsiębiorstw oferujących usługi. Prowadziłoby to do wypracowania podstaw do wdrożenia innowacji marketingowej w przedsiębiorstwie.
Przykładowy projekt obejmowałby audyt wzornicy polegający na analizie procesów komunikacji z otoczeniem, strategii marketingowej, grup klientów i trendów branżowych w firmie usługowej, a następnie w oparciu o niego opracowanie strategii wzorniczej obejmującej wytyczne w zakresie sposobu komunikacji marki, stosowanych materiałów informacyjnych i promocyjnych, sposobu prezentacji usługi, zwłaszcza w Internecie.

Dokumentacja konkursowa nie określa w jaki sposób należy rozumieć wzornictwo. Czy zatem obejmuje on również grafikę użytkową i sposób prezentacji produktu/usługi grupie docelowej?

Odpowiedź

Dokumentacja konkursowa precyzuje pojęcie audytu wzorniczego oraz strategii wzorniczej i definiuje jakie elementy zawierają się w tych sformułowaniach:
Zgodnie z podanymi definicjami:
audyt wzorniczy to analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta;
strategia wzornicza to raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy: (a) ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej; (b) ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych; (c) określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta; (d) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie; (e) zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie; (f) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy;
Elementy określone w pytaniu (komunikacja, strategia marketingowa, klienci, trendy branżowe itp.) są częścią audytu i rekomendacje w ich zakresie powinny być zawarte w strategii wzorniczej. Należy pamiętać jednak, że audyt nie może się ograniczać do wybranych tylko przez wnioskodawcę elementów ale musi obejmować wszystkie wymienione w definicjach zagadnienia.