FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Jakkolwiek zagadnienie kwalifikowalności wydatków II etapu działania 1.4 nie będzie rozpatrywane na etapie I działania, to jednak ma bardzo duży wpływ na rozważane inwestycje rozwojowe firmy oraz decyzje które wydatki można będzie finansować w ramach tego działania , a przede wszystkim również czego ma dotyczyć strategia wzornicza. Zatem wiedza o zasadach kwalifikowalności wydatków w II etapie jest konieczna dla formułowania celu projektu w I etapie. Wobec tego proszę o wyjaśnienie kwestii kwalifikowalności wydatków w przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji lub w przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu .
W Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków POPW (str. 46) zapisano - "Koszty o których mowa w pkt. 2 są kwalifikowalne jedynie w projektach, które dotyczą wdrożenia innowacji produktowej", a następnie dodano zapis:„ W przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych. W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
Czy w przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji i w przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji podkreślone określenie „koszty kwalifikowane” obejmują również koszty zakupu środków trwałych. Domyślam się , że tak, ale kłóci się to z zastrzeżeniem zamieszczonym wcześniej o tj. : „Koszty o których mowa w pkt. 2 są kwalifikowalne jedynie w projektach, które dotyczą wdrożenia innowacji produktowej".

Odpowiedź

Koszty związane z nabyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będą mogły być uznane za kwalifikowane w ramach Etapu II działania jedynie w przypadku projektów dotyczących innowacji produktowej.
Ponieważ w takim przypadku udzielana byłaby przedsiębiorcy regionalna pomoc inwestycyjna, zgodnie z rozporządzeniem KE 651/2014 konieczne będzie sprawdzenie czy projekt dotyczy inwestycji początkowej. Przytoczone w zapytaniu fragmenty dotyczące zasadniczej zmiany procesu produkcji oraz dywersyfikacji istniejącego zakładu odnoszą się bezpośrednio do definicji inwestycji początkowej. Nie oznacza to jednak, że w przypadku gdy projekt będzie dotyczył jedynie wdrożenia innowacji procesowej możliwe będzie przyznanie dofinansowania na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.