FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy wybór wykonawcy jest prawidłowy jeżeli otrzymałem jedną ofertę w okresie wyboru w sytuacji:
a. Wariant I: Kiedy upublicznienie polega tylko na umieszczeniu na stronie www. Wnioskodawcy.
b. Wariant II: Kiedy upublicznienie polega na umieszczeniu na stronie www. Wnioskodawcy oraz zostały wysłane zapytania.

Odpowiedź

Kwestie te są wyjaśnione w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków (rozdział 6.5.3 pkt 13):
13) W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego:
a) wpłynie tylko jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną,
b) nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, o której mowa w niniejszej sekcji, przy czym zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w pkt 8, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy oraz jeżeli podmiot powiązany spełnia warunki, o których mowa w pkt 5 lit. a tiret ii.