FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy jako referencje Wykonawcy można uznać referencje wystawione przez potencjalnego Wnioskodawcy do którego zostanie złożona oferta przez Wykonawcę – wynika to z faktu, iż już coś dany Wykonawca robił dla potencjalnego Wnioskodawcy.

Odpowiedź

Referencje mogą być wystawione przez wnioskodawcę, jeżeli wnioskodawca korzystał wcześniej z usług wykonawcy. Należy jednak zaznaczyć, ze referencje są dokumentem dodatkowym przy ocenie kompetencji wykonawcy i nie przesądzają one bezpośrednio o pozytywnej ocenie kryterium „Wskazany wykonawca posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług (….)”. Ponadto, wybór musi nastąpić zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz warunkami i procedurami określonymi w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach POPW.