FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

W związku z koniecznością wyboru wykonawcy audytu wzorniczego w działaniu 1.4 POPW przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie proszę o informację jak należy prawidłowo opublikować zapytanie ofertowe.

Odpowiedź

Zgodnie z Regulaminem konkursu obowiązującym w ramach działania 1.4 POPW „jeśli wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie stosuje on odpowiednio zasady określone w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności i wytycznych POPW. Dodatkowo w przypadku ponoszenia wydatków w trybie:
1) zasady konkurencyjności, o której mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności lub
2) rozeznania rynku, w przypadkach, o których mowa w Rozdziale 8 pkt 8 wytycznych POPW,
wnioskodawca zamieszcza na stronie internetowej IP zapytanie ofertowe i informację o wyniku postępowania w przedmiocie wyboru wykonawcy). Wyznaczony przez wnioskodawcę termin na składanie ofert nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego.
Oznacza to, że wnioskodawca przystępując do wyboru wykonawcy audytu musi co najmniej opublikować zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej, na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (publikacja na stronie www.parp.gov.pl (Dofinansowanie/Fundusze 2014-2020/Zamówienia wnioskodawców i beneficjentów) poprzez Lokalny System Informatyczny 1420 (https://lsi1420.parp.gov.pl/ ) oraz rozesłać je do trzech potencjalnych wykonawców.