FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy w zapytaniu ofertowym można odnieść się do doświadczenia wykonawcy?

Odpowiedź

Zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu konkursu do Działania 1.4 POPW wybór wykonawcy audytu wzorniczego musi nastąpić zgodnie z art. 6c ustawy o PARP oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie: sposobu upublicznienia zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu przedmiotu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania. W związku z tym PARP zwraca uwagę na postanowienia Wytycznych odnoszące się do określania kryteriów oceny ofert, zawarte w rozdziale 6.5.1. Zgodnie z punktem 6 wspomnianego rozdziału:
Kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierają wymagania związane z przedmiotem zamówienia publicznego*, przy czym:
Kryteria te nie mogą zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców.
Kryteria te powinny, co do zasady, określać poza wymaganiami dotyczącymi ceny również inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, takie jak np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji.
Kryteria oceny ofert mogą odnosić się do właściwości wykonawcy wyłącznie w przypadku usług o charakterze niepriorytetowym, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b ustawy Pzp.
W związku z tym, że usługi audytu wzorniczego są usługami o charakterze priorytetowym, w postępowaniach w sprawie wyłonienia wykonawców tych usług wnioskodawcy nie mogą wskazywać kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy. Kryteria mogą odnosić się wyłącznie do przedmiotu zamówienia.
Natomiast wymagania dla wykonawców należy określić w warunkach udziału w postępowaniu, uwzględniając obowiązujące w Działaniu 1.4 kryteria oceny merytorycznej oraz postanowienia punktu 5 rozdziału 6.5.1 

Wytycznych, zgodnie z którym :
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie mogą one zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projekt i prowadzących do dyskryminacji wykonawców.
Zastosowanie kryteriów odnoszących się do właściwości wykonawcy będzie skutkować negatywną oceną projektu w trakcie oceny formalnej.
*Dotyczy wszystkich zamówień publicznych, o których mowa w pkt 2 podrozdziału 6.5 Wytycznych. Definicja zamówienia publicznego znajduje się w Rozdziale 3 pkt 1 lit. ll Wytycznych.