FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Kryterium wyboru:
„Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników”
Czy liczymy właściciela w działalności gospodarczej do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem 651/2014?
Czy Spółka z o.o. w której 100 % udziałowcem jest powyższa osoba fizyczna jest brana pod uwagę do określenia ilości pracowników? – Czyli czy też stosuje się zapisy rozporządzenia 651/2014?
Czy sumujemy zatrudnienie podmiotów powiązanych, aby spełnić kryterium?

Odpowiedź

Zgodnie z opisem kryterium „Wnioskodawca zatrudnia co najmniej 5 pracowników” ocenie podlegać będzie, czy „w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy Wnioskodawca zatrudniał co najmniej 5 pracowników. Pod uwagę bierze się średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w ostatnim zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy.”
W tym przypadku do określenia liczby pracowników nie stosuje się zapisów załącznika nr I do rozporządzenia nr 651/2014. Przy wyliczeniu liczby pracowników należy wziąć pod uwagę osoby zatrudnione u Wnioskodawcy w oparciu o umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Pracy.