FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Czy do wniosku można przystąpić w układzie firma + udziałowiec (partner)? Jeżeli tak, to czy zatrudnienie pracowników oraz przychody na koniec roku obrotowego będą w ocenie tych parametrów sumowane?
Czy udziałowiec/partner musi być z terenów określonych w PO Polski Wschodniej?

Odpowiedź

W ramach działania 1.4 POPW nie ma możliwości składania projektów partnerskich – o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy indywidualnie. Wymogi dotyczące zatrudnienia co najmniej 5 pracowników oraz osiągnięcia przychodów ze sprzedaży nie mniejszych niż 600 tys. PLN, wynikające z kryteriów oceny, zostały określone dla pojedynczego przedsiębiorcy (wnioskodawcy). Natomiast przy określaniu statusu MSP wnioskodawca powinien uwzględnić dane finansowe i zatrudnienie innych podmiotów (partnerskich lub powiązanych) zgodnie z warunkami określonymi w załączniku 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1).