FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Jakie załączniki należy złożyć do wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź

- Tabele finansowe - Sytuacja finansowa wnioskodawcy;
- Dokumenty potwierdzające zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu (jeśli dotyczy);
- Dokumenty potwierdzające wybór wykonawcy audytu:
- Kopia umowy warunkowej z wykonawcą,
- Dokumenty potwierdzające opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej,
- Kopie zapytań ofertowych oraz dowody ich przesłania do potencjalnych wykonawców,
- Kopie złożonych ofert,
- Kopia protokołu wyboru wykonawcy.
- Dokumenty potwierdzające opublikowanie wyników postępowania na stronie internetowej oraz potwierdzenie przesłania wyników do wszystkich oferentów.