FAQ

Wpis
Opublikowano 21.11.2016

Pytanie

Według jakich kryteriów powinni być wybierani eksperci przez wykonawcę audytu?

Odpowiedź

Wykonawca do realizacji audytu musi wyznaczyć ekspertów spełniających co najmniej warunki określone w kryterium „Wskazany wykonawca posiada potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług oraz zapewnia ich realizację przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje”. Zgodnie z opisem kryterium „Do realizacji audytu wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania strategii rozwoju produktów (wyrobów lub usług) tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Wskazane jest, aby ekspert posiadał doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii rozwoju produktów w różnych branżach gospodarki. W przypadku, gdy ekspert posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju produktów lub usług tylko w jednej branży, może być ekspertem w projektach dotyczących branży gospodarki, w której posiada doświadczenie. Dokumentacją potwierdzającą doświadczenie mogą być w szczególności referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac wraz z osiągniętymi efektami.
Wymagane jest, aby co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiadał udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa.