Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.4 „Wzór na konkurencję" w ramach I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska  Wschodnia" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (Dz.U. , poz. 1007, z późn. zm.) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu II Działania 1.4 „Wzór na konkurencję".

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Etapu II należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP link [1]  w terminie: od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

W ramach Etapu II działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące realizację działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w Etapie I działania.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;

2) koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

3) Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

Koszty realizacji inwestycji początkowej są kwalifikowalne jedynie w projektach, które dotyczą wdrożenia innowacji produktowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy [2] prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 250 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 000 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu:

1) na koszty usług doradczych wynosi 50% kosztów kwalifikowanych,

2) na koszty realizacji inwestycji początkowej określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878)

3) na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki, dla projektów, w których jednocześnie występuje regionalna pomoc inwestycyjna intensywność określana jest zgodnie z intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). W przypadku pozostałych projektów, maksymalna intensywność pomocy na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach Etapu II działania 1.4 POPW stanowi pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP oraz regionalną pomoc inwestycyjną, które są udzielane zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), oraz pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str.1).

Forma pomocy

Pomoc finansowa w ramach działania 1.4 II etap jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91-93.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Pełna dokumentacja do Etapu II Działania 1.4 POPW


[1] link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 1 czerwca 2017 r.  

[2] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).