Baza pytań i odpowiedzi dla POPW

1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - konkurs 3

Pytania i odpowiedzi

W kryteriach działanie 1.3.2 znajdują się kryteria odnoszące się do regionalnej specjalizacji "Wskazany we wniosku przedmiot projektu wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej". Przedmiotem projektu jest montaż z komponentów zakupionych od firm zewnętrznych (Chiny), a następnie sprzedaż skuterów elektrycznych które będą produktem sieciowym. Ich kluczową przewagą konkurencyjną będą zaawansowane funkcje informatyczne oraz integracja z urządzeniami mobilnymi. Będzie to jeden z głównych wyróżników rynkowych. Kluczowe funkcjonalności: funkcje kontroli rodzicielskiej (śledzenie trasy przejazdu, autolokalizacja, powiadamianie o wypadku kierowcy skutera), sterowanie oświetleniem LED skutera, przypomnienie o przeglądzie/ubezpieczeniu skutera, informacja o zasięgu skutera, diagnostyka usterek. Zatem w tym przypadku należy ww. funkcjonalności traktować jako integralne elementy skutera, które znacząco podwyższają jego funkcjonalność i atrakcyjność dla nabywców. W odniesieniu do tego proszę o informację, czy w takiej sytuacji spełnione zostanie kryterium zwiazane z inteligetnymi specjalizacjami dla Polski Wschodniej - zdaniem Wnioskodawcy taką specjalizacją jest obszar „Technologie informacyjno-telekomunikacyjne” (ICT) . Nasze pytanie i wątpliwości wynikają z faktu, iż bezsprzecznie przedmiotem projektu jest montaż środków transportu (skuterów elektrycznych) - jednakże ten zakres nie jest ujęty w RIS dla przynajmniej 2 województw Polski Wschodniej. Równieżwpisując PKD projektu odnosić się będziemy do środków transportu. Jednak zgodnie z powyższym opisem przewaga konkurencyjna naszych produktów (skuterów) budowana będzie na zaawansowanych funkcjach informatycznych, będzie to również jeden z głównych elementów decydujących o innowacyjności projektu.W związku z powyższym proszę o informację czy w Państwa ocenie ww. projekt wpisuje się w inteligentną specjalizację „Technologie informacyjno-telekomunikacyjne” (ICT) .

Opublikowano 22.12.2017

Czy planowana inwestycja spełnia kryterium dotyczące lokalizacji głównych atrakcji / elementów pakietu / składowych projektu w maksymalnie 3 miejscowościach w opisanej poniżej sytuacji ? Wnioskodawca – konsorcjum przedsiębiorców, planuje dwa obiekty w miejscowości „A”, i po jednym obiekcie w miejscowościach „B” oraz „C”. Lokalizacja „A” to inwestycje, położone w dwóch niezależnych obiektach turystycznych, leżących na terenie jednej miejscowości (we wspólnym obrębie ewidencyjnym, lecz nie sąsiadujące ze sobą). W przypadku lokalizacji „B”, inwestycja znajduje się na obszarze ośrodka wypoczynkowego. W skład terenu ośrodka wchodzą działki położone w obrębie dwóch miejscowości. Jest gruntów to widoczne w ewidencji. W przypadku lokalizacji „C” dominująca część inwestycji realizowana jest na terenie ośrodka wypoczynkowego, leżącego nad jeziorem. Jednak przynależny do obiektu element inwestycji w postaci pomostu leży w obrębie wód jeziornych, które w ewidencji nie należą już do tej samej miejscowości. Czy, jeśli z uwagi na podziały ewidencyjne, niektóre części przedsięwzięć w lokalizacjach „B” oraz „C” znajdują się na terenie więcej niż jednej miejscowości, a cała inwestycja w obu przypadkach stanowi kompleksowe i funkcjonalnie wyodrębnione z otoczenia przedsięwzięcie, znajdujące się w jednym miejscu, to kryterium lokalizacji rdzeni produktu w maksymalnie trzech miejscowościach jest spełnione?

Opublikowano 12.10.2017

Nasze zapytanie dotyczy aspektu udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz daty rozpoczęcia projektu. Działania przygotowawcze w zakresie przedmiotu projektu, który zamierzamy złożyć w ramach Poddziałania 1.3.2 PO PW, zostały powzięte stosunkowo wcześnie, w tym między innymi w zakresie pozyskania nieruchomości, na której mają zostać wybudowane atrakcje. W związku z powyższym przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie pozyskaliśmy działkę wraz z wpisem w akcie notarialnym oraz księdze wieczystej (skany w załączeniu), który zobowiązuje nas do wzniesienia na wskazanej nieruchomości określonego typu budynku. Proszę o informację, czy wskazane zobowiązanie nie stanowi o przedwczesnym rozpoczęciu realizacji projektu oraz czy w związku z tym projekt może zostać pozytywnie oceniony w ramach kryteriów dotyczących wskazanego aspektu (przy założeniu, że inne wymagane kryteria w ramach dokumentacji projektowej zostaną spełnione). Proszę o ocenę w aspekcie zapisu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, który mówi:
„Przez rozpoczęcie prac w ramach realizowanego projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się zakupu gruntów, prac przygotowawczych do realizacji projektu, w tym w szczególności uzyskania zezwoleń, przeprowadzenia studium wykonalności oraz działań związanych z wyborem wykonawcy (np. przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem
wykonawcy). Nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. Przed rozpoczęciem realizacji projektu nie należy zawierać żadnych umów z wykonawcami, jednakże podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych nie jest uważane za rozpoczęcie projektu. W odniesieniu do pierwszego prawnego zobowiązania wnioskodawcy do zamówienia urządzeń, za rozpoczęcie realizacji projektu uznaje się podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą, dostawę towaru lub rozpoczęcie wykonywania usługi albo wpłatę zaliczki lub zadatku. W odniesieniu do zakupu wartości niematerialnych i prawnych za moment rozpoczęcia prac należy uznać pierwsze zobowiązanie wnioskodawcy do ich zamówienia tj. podpisanie umowy na ich realizację bądź wpłatę zaliczki lub zadatku.”

Opublikowano 22.09.2017

W jaki sposób obliczyć 15% kosztów kwalifikowanych (na bazę noclegową) w sytuacji kiedy:
a) nabycie albo wytworzenie środków trwałych, innych niż w lit. a, w tym w szczególności:
- niezbędnego wyposażenia obiektów będących przedmiotem realizowanego projektu zapewniającego pełną funkcjonalność tych obiektów,
- infrastruktury towarzyszącej, m.in.: obiektów architektury ogrodowej, elementów użytkowych służących rekreacji i utrzymaniu porządku (np. kosze na śmieci, stojaki na rowery) wynoszą np. 10 mln PLN (2 konsorcjantów na 2 atrakcje),
b) nabycie robót i materiałów budowlanych np. 10 mln PLN ((2 konsorcjantów na 2 atrakcje),
c) wartości niematerialne i prawne (2%) czyli 400 tys. PLN,
d) koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu, inne niż określone w Rozdziale 11 wytycznych POPW np. 500 tys. PLN,
e) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek; np. 1 mln PLN.
Wydatki wskazane w punktach "c", "d" oraz "e" dotyczą również - w sposób oczywisty - trzeciego konsorcjanta, który ma zapewnić zaplecze noclegowe niezbędne do świadczenia usług w ramach produktu sieciowego.

Czy 15% liczymy od kwot podanych w punktach od "a" do "e" (10 mln + 10 mln + 0,4 mln + 0,5 mln + 1 mln = 21 900 000 PLN x 15% = 3 285 000 PLN, czy wyłącznie w punktach a oraz b (10 mln + 10 mln = 20 mln x 15% = 3 mln)?

Opublikowano 22.09.2017

Regulamin konkursu zawiera następujący zapis: ,,12. Minimum 70% (liczbowo) członków konsorcjum (w tym wnioskodawca), musi udokumentować, że prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku, wykazując przychody z działalności gospodarczej. Wynik dla 70% liczony jest poprzez zaokrąglenie do pełnej liczby zgodnie z zasadami matematycznymi. W związku z tym czy:
1. Członkiem konsorcjum może zostać firma posiadająca siedzibę na terenie województwa lubelskiego, prowadząca działalność ponad rok ale aktualnie nie wykazująca przychodów? Firma została założona w styczniu 2016 r. i dotychczas działalność koncentrowała się na pozyskaniu odpowiednich partnerów branżowych oraz zapewnienia odpowiedniego miejsca / działki pod planowaną inwestycję związaną z budową zakładu (wymogi lokalizacyjne dotyczyły m.in. odpowiedniej ilości oraz jakości wody, która będzie wykorzystywana w procesie innowacyjnego przetwórstwa spożywczego)?
2. Członkiem konsorcjum może zostać firma posiadająca siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego ale prowadząca swoja działalność na terenie województwa podkarpackiego (działalność polegająca na wynajmowaniu powierzchni magazynowej, świadczeniu usług doradczych oraz współpracy z jednostkami certyfikującymi uprawy) nie jest to jednak działalność / oddział wpisany do KRS ale faktyczne prowadzenie działalności firma posiada umowy dzierżawy biura wraz z zapleczem techniczno magazynowym. Firma ta współpracowałaby w ramach projektu z firmą opisaną w pytaniu nr. 1, która zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego.
3. Czy w przypadku jeśli jedna z firm wchodzących w skład konsorcjum aktualnie posiada siedzibę na terenie województwa opolskiego ale planowo siedziba została już formalnie przeniesiona na teren województwa świętokrzyskiego mamy akt notarialny jednak zmiany nie są jeszcze ujawnione w KRS czy wystarczające będzie dołączenie wspomnianego aktu notarialnego aby firma formalnie mogła wejść w skład konsorcjum? Czy obowiązuje jedynie wpis w KRS?

Opublikowano 11.08.2017

Mam pytanie odnośnie regulaminu konkursu poddziałanie 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MSP”.
Par. 4, pkt 6 Regulaminu głosi, iż „Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.” Jednocześnie pkt 11 tego samego paragrafu głosi, iż „ O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców(…)”. Czy w świetle powyższych zapisów dopuszczalny jest projekt, w którym:
a) główna siedziba/główny pakiet oferowanych usług będzie znajdował się w jednej miejscowości (będzie to lider konsorcjum)
b) w konsorcjum będzie uczestniczyło ok. 20 podmiotów (firm) oferujących ów nowy pakiet usług lokalnie, lecz w zmniejszonym, ograniczonym zakresie
c) wszystkie w/w lokalizacje (lider oraz pozostali uczestnicy konsorcjum) znajdować się będą w województwach Polski Wsch. (wymienionych w Regulaminie konkursu).
Konkretnie:
Ad. a) Lider konsorcjum - firma usytuowana w dużym mieście Polski Wsch. - będzie stanowił centrum projektu, koordynującym pracę pozostałych firm-uczestników konsorcjum oraz będzie oferował najbogatszy (tzn. pełen) pakiet usług będących przedmiotem projektu sieciowania (sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych oraz centrum doradztwa dla klientów)
Ad. b) pozostali uczestnicy konsorcjum – mniejsze firmy lokalne, usytuowane w różnych miejscowościach Polski Wsch. – będą lokalnym centrum sprzedaży innowacyjnych produktów, lecz nie będą oferowały pełnego pakietu usług dodatkowych (tj. doradczych, jak w przypadku lidera projektu).

Opublikowano 11.08.2017

Chciałbym zadać istotne pytanie interpretacyjne dotyczące naboru 1.3.2 PO PW tworzenie produktów sieciowych.

Pytanie dotyczy informacji jakie dopiero podczas tego naboru zaczęły wypływać ze strony PARP, dotyczące możliwości sprzedaży usług indywidualnych świadczonych przez członków konsorcjum:

http://popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/nabor-2017/faq/38944-czy-moze-byc-sprzedawana-poza-produktem-sieciowym

Biorąc pod uwagę kryteria punktowe, opis projektu oraz jego charakter należy przypuszczać, że był on tworzony z myślą przede wszystkim o sieciowych produktach turystycznych. Produkty takie aby były kompleksowe muszą posiadać oprócz głównej inwestycji/atrakcji dodatkowe elementy podstawowe jak noclegi czy gastronomia. Za gotowy do sprzedaży, gotowy produkt sieciowy uważamy m.in sprzedaż wspólnych pakietów turystycznych, które zawierać będą usługi świadczone przez członków konsorcjum (zarówno te nowe jak i te już świadczone przez wnioskodawców) - np. innowacyjny pakiet zawierający ofertę przeciwdziałania uzależnieniom cywilizacyjnym jak uzależnienie od internetu. Czy w wyniku powyższej interpretacji nie jest zatem możliwe aby uczestnik konsorcjum świadczył np. usługi gastronomiczne w obiekcie wybudowanym w ramach projektu dla osób, które nie będą kupować wspólnego pakietu przez stronę internetową? Czy wnioskodawca który będzie budował innowacyjne centrum rozrywki ale posiadający już obiekt hotelowy, nie może świadczyć indywidualnych usług hotelowych poza produktem sieciowym? Taka interpretacja konkursu znacznie utrudnia utworzenie turystycznego produktu sieciowego. Od 4 lat zarządzamy klastrem turystycznym i kwestia stworzenia sieciowego produktu turystycznego w Bieszczadach jest dla nas kluczowa.

Co więcej, kwestia ta wydaje się być fundamentalna z punktu widzenia potencjalnych wnioskodawców z różnych dziedzin a nie ma jej poruszonej ani w regulaminie naboru, ani we wzorze umowy z PARP, nie ma wskaźników, które by badały stosunek przychodów z produktu sieciowego do przychodów indywidualnych. Pytanie więc na jakiej podstawie taka weryfikacja mogłaby nastąpić.

Zrozumiała jest oczywiście kwestia, że realizując projekt, produkt sieciowy musi powstać, musi faktycznie on funkcjonować, musi realizować np. wskaźniki informacyjne dotyczące poziomu sprzedaży usług konsorcjum. Problem leży jednak w zakazie świadczenia usług indywidualnych w ramach infrastruktury, która powstanie w ramach projektu. To w zasadzie uniemożliwia włączenie do produktu sieciowego, obiektów gastronomicznych lub obiektów hotelowych, które już funkcjonują na rynku. Trudno sobie wyobrazić by np. już w pierwszych roku działalności przychody z działalności produktu sieciowego były wyższe niż przychody z indywidualnych działalności popularnych obiektów w Bieszczadach.

Rzeczowy projekt zakłada utworzenie centrum regeneracji "ducha i ciała" w Bieszczadach wraz z uzupełniającą ofertą edukacyjną, ofertą noclegową, ofertą gastronomiczną oraz bogatą paletą usług dodatkowych tworzących wspólne tematyczne pakiety.

Opublikowano 26.06.2017