Utworzono: 22 marca 2017

W Załącznikach do Regulaminu Konkursu 1.1.2 POPW uwzględniona została lista dokumentów do umowy. Wśród nich jest punkt 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie zewnętrznych źródeł finansowania projektu (np. wyciąg bankowy), które nie zostały dostarczone wraz z wnioskiem o dofinansowanie, poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy). Czy wystarczy tutaj przedstawić umowy pożyczki od udziałowców? Czy umowa pożyczki powinna być poświadczona notarialnie? Jakie dokumenty świadczą o wkładzie własnym Wnioskodawcy do 1.1.2 ?

więcej

Utworzono: 22 marca 2017

Czy w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu można nabyć samochód osobowy typu kombi, który będzie w całości wykorzystywany na cele projektu (planowane do świadczenia usługi mają charakter mobilny i transportu sprzętu na duże odległości)?

więcej

Utworzono: 22 marca 2017

Czy osoby zaangażowane w projekcie mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu powołania do zarządu? Czy taki wydatek będzie kwalifikowalny? Czy w takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie procedury wyboru zarządu zgodnie z zasadą konkurencyjności ?

więcej

Utworzono: 22 marca 2017

Czy dwie osobne spółki z siedzibami w różnych miastach z obszaru Polski Wschodniej, oferujące dwa zupełnie niezależne rozwiązania techniczne, których jednak założycielami są te same osoby, mogą się starać równolegle o osobne dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.2 ?

więcej

Utworzono: 22 marca 2017

Czy są jakieś inne obwarowania w zakresie wymogów, które trzeba spełnić po otrzymaniu dotacji?

więcej

Utworzono: 22 marca 2017

Jak długo wspólnik mający poniżej 35 lat powinien być większościowym udziałowcem po otrzymaniu dotacji? Czy jego uczestnictwo w spółce musi mieć miejsce przez cały okres rozliczania dotacji?

więcej

Utworzono: 22 marca 2017

Czy w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia przedmiotowe dofinansowanie można otrzymać na usługę związaną z transportem? Oczywiście, przy założeniu, że inne kryteria są spełnione łącznie z udziałem w platformach startowych.

więcej