W perspektywie finansowej 2014-2020 PARP realizuje Program Operacyjny Polska Wschodnia. Jego celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej, tj. pięciu województw o najniższych w skali kraju wartościach PKB na mieszkańca i jednych z najniższych wartościach tego wskaźnika w skali UE – warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

Alokacja środków na cały Program wynosi 2 mld euro. PARP pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu.